17.30 - 18.45 / Briskeby / Kamp

HamKam G2009 Svart –  Nybygda

Dommer: Trym Stenberg