17.00 - 18.15 / Briskeby / Kamp

HamKam 2006 Hvit –  Hamar HIL G12 Hvit

Dommer: Tobias Skjelseth