11.30-12.45 / Briskeby / Kamp

HamKam G10 Lions – Ottestad G2007-2

Dommer: Gabriel Hov