12.45-14.00 / Briskeby / Kamp

HamKam G2011 Hvit –  Ridabu G2011 Hvit

Dommer: Sander Gabrielsen