17.30-18.45 / Briskeby / Kamp

HamKam J2007 – Ridabu J2007

Dommer: Gabriel Hov