17.00-18.30 / Briskeby (halv bane 3 + kvart bane 4) / Trening