Arbeidsinstruks styret

 1. Styret skal sørge for at det er en forsvarlig organisering av HamKam Yngres, herunder kontrollere at det er et oppdatert organisasjonskart som viser administrasjonens roller, de ansatte på sport sine roller, frivilliges roller og styrets roller. Styret organiseres slik:
 • Styremedlem med ansvar for oppfølging sponsorer
 • Styremedlem med ansvar oppfølging sport
 • Styremedlem med ansvar for oppfølging av Briskebyturneringen
 • Styremedlem med ansvar for oppfølging av TalentCup
 • Styremedlem med ansvar for oppfølging av organisasjonen (organisasjonskart og instrukser)
 • Styremedlem avtaler i løpet av sesongen 3 møter for å følge opp sitt ansvarsområde.
 • Styremedlemmene plikter å delta i Briskebyturneringen
 1. Styret skal holde seg orientert om HamKam Yngres økonomiske stilling og påse at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen er under betryggende kontroll. Herunder påse at klubben har:
 • Årsbudsjett
 • Periodisert årsbudsjett
 • Periodisert likviditetsbudsjett
 • Rutiner for rapportering av klubbens økonomiske og sportslige stilling til samarbeidspartnere slik at de har innsikt i HamKam Yngres økonomiske og sportslige status
 • Handlingsplan dersom den økonomiske situasjonen er kritisk
 1. Styret skal videre fastsette mål og planer for Ham Kam Yngres. Dette innebærer bl.a å påse at det etableres:
 • Strategiplan (Mitt Liv i HamKam)
 • Sponsorplan
 • Kommunikasjonsplan
 1. Styret skal påse at det er :
 • Oppdaterte instrukser for alle roller som fremgår av til enhver tid oppdaterte organisasjonskart
 • Oppdaterte nettsider og mobilapplikasjon i forhold til Mitt Liv i HamKam
 • Gyldig underslagsforsikring
 1. Styret skal påse at det til enhver tid er en fullmaktstruktur i HamKam Yngres innenfor:
 • Hvem som kan forplikte klubben økonomisk og hvilken øvre grense som gjelder før saken skal styrebehandles
 • Hvem som kan gi ut og få VIP billetter, gratisbilletter og gratis sesongkort
 1. Styret skal påse at det er faste rutiner i ansettelsesprosessene for de som lønnes av HamKam Yngres herunder:
 • Hvem som gjennomfører prosessene
 • Kravspesifikasjoner til de enkelte stillinger
 • Når prosessene skal gjennomføres
 • Kontrollere at det er gjennomført en evaluering før trenere og spillerutviklere ansettes i nye kontrakter i ungdomsfotballen
 1. Styret skal påse at markedsansvarlig medio februar har lagt sponsorplanen frem for styret. Styret få utdelt en oversikt over sponsorer
 1. Styret skal påse at det til enhver tid er et tilgjengelig elektronisk HamKam Yngres arkiv for styret og daglig leder hvor man bl.a skal finne:
 • Ansettelseskontrakter
 • Sponsorkontrakter
 • Regnskap
 • Regelverket HamKam Yngres er underlagt
 • Gjennomføring av arrangementer som Briskebyturneringen, TalentCup, Kick off, sesongavslutning og HamKam Yngres tradisjonelle julebord
 • Referater fra styremøter
 • Idebank med evalueringer
 • Et oppdatert register over medlemmer, sponsorer og frivillige

Følgende saker skal styrebehandles:

 • Leie av kontorlokaler, oppsigelse/avskjedigelse av personer som lønnes av HamKamYngres, låneopptak og eventuelt spillersalg
 • Administrasjonens forslag til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning
 • Administrasjonens forslag til anvendelse av overskudd eller håndtering av negativt resultat
 • Sportsplan (Mitt Liv i HamKam)
 • Årsbudsjett
 • Saker av uvanlig art eller stor betydning. Dette innbefatter investeringer av betydelig omfang i forhold til HamKam Yngres ressurser eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken (f.eks samarbeid med Elite eller bygging av anlegg)

Arbeidsinstruks daglig leder

 • Daglig leder skal utøve den daglige ledelse av klubben og følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt
 • Sørge for at klubbens sitt regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte
 • I samråd med styrets leder forberede de saker som skal behandles i styret
 • Medio juni sende driftsregnskap med kommentarer til styrets medlemmer. Styret plikter å gjennomgå tilsendt driftsregnskap i første styremøte etter at styreleder har oversendt driftsregnskapet medio juli.
 • Dersom styret krever det, gi styret eller det enkelte medlem en nærmere redegjørelse om konkrete saker
 • Delta i styrets saksbehandling. Styret kan bestemme at daglig leder skal fratre i enkeltsaker eller styremøter
 • Daglig leder forhandler ansettelseskontraktene i klubben etter at rammene er på plass fra styret.
 • Daglig leder skal før Briskebyturneringen og hver Talentcup påse at det avholdes et møte mellom de ansvarlige personer for å gjennomgå arbeidsoppgaver og sjekklister innenfor hvert ansvarsområde
 • Daglig leder skal gjennomføre et evalueringsmøte etter Briskebyturneringen og alle Talentcupene med tanke på forbedringer og fordeling av arbeidsoppgaver
 • Sørge for at det foreligger et ”årshjul” (møteplan)
 • Sørge for at de rutiner og arbeidsoppgaver som følger av styreinstruksen gjennomføres
 • Sørge for at det er inngått skriftlige avtaler med HamKam Fotball når det gjelder bl.a husleie, fordeling av utgifter og inntekter, bruk av Briskeby, samarbeidspartnere, eventuelle trenerbidrag fra Yngres og A-laget, samt en felles sportslig tankegang for å utvikle regionale talenter
 • Andre arbeidsoppgaver tilknyttet daglig drift, herunder
  • Sponsorplan
  • Kommunikasjonsplan
  • Sportsplan (Mitt Liv i HamKam Yngres)
  • Handlingsplan dersom den økonomiske situasjonen er kritisk
 • Innkalling og møtebehandling:
  • Daglig leder skal sørge for at innkalling med nødvendig grunnlag for å behandle sakene på møtet, sendes styrets medlemmer senest 1 uke før styremøtet.
  • Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller pr. telefon.
  • Styret skal ha en årsplan over de ordinære styremøtene
  • Styremøtene legges opp slik:
   •  Som en orienteringssak
   •  Som en vedtakssak med presentasjon, diskusjon og vedtak
  • Det skal føres referat fra styremøtene. Daglig leder skriver referat fra styremøtet innen 1 uke etter avholdt møte. Referatet legges i vårt felles elektroniske arkiv.

Arbeidsinstruks sportslig ansvarlig i klubben

 • Sørge for at trenerne er på plass før ny sesong 1. november
 • Sørge for at trenerne har fått presentert trenerinstruksen og plikten om trenerkurs før de inngår skriftlig arbeidskontrakt etter mal vedtatt av styret i klubben.
 • Trenere i ungdomsfotballen skal ikke være foresatt for spillere på laget. I barnefotballen kan trenere være skolerte foresatte, men det er en målsetning for klubben at trenerne skal være skolerte trenere som ikke er foresatt på laget.
 • Sørge for å få en lagleder er på plass. Dette gjøres i samarbeid med trenerne slik at trenerne som skal jobbe tett med laglederen har kunnet være med på å påvirke valget av lagleder. Lagleder i rekruttlagene i ungdomsfotballen kan være foresatt. Lagleder satsningslagene i ungdomsfotballen kan være foresatt.
 • Sørge for å informere styrets representant for organisering om møtedato for første foreldremøte. Styrets representant for organisering er ordstyrer i første foreldremøte og starter møtet med å gå igjennom et lags organisering i ungdomsfotballen. Det foretas valg av lagets øvrige roller før treneren går over på det sportslige.
 • Sørge for at det er avklart hvem som er trener 1 og trener 2 i de enkelte lagene
 • Sørge for at det som står i Mitt liv i HamKam Yngres under sport og da målsetninger, temaer, hospitering, oppflytting, holdninger, seriekamper, antall seriekamper og kampregler til enhver tid er oppdatert
 •  Ansette en dommerkoordinator
 • Gjennomføre årsplan for dommere
 • I god tid før seriestart ta kontakt med naboklubbene og Indre Østland Fotballkrets for å diskutere seriespill for å oppnå jevnbyrdige kamper. Dersom et lag i ungdomsfotballen ikke vil oppnå jevnbyrdige kamper skal sportslig leder kontakte Oslo Fotballkrets slik at laget blir påmeldt der
 • I forbindelse med diskusjon av seriespill med naboklubber føre en dialog om spillerutvikling i kretsen
 • Koordinere treningstider for HamKam Yngres

Arbeidsinstruks lagleder

Alle lag skal ha en lagleder. Laglederen har som hovedoppgave og ta seg av administrative og ikke sportslige oppgaver for laget. Dersom gruppen er delt inn i flere serielag skal laget ha en lagleder for hvert serielag. Ansvarsoppgaver:

 • Ansvaret for at laget er påmeldt i seriespill
 • Ansvaret for å melde på laget til cuper laget skal være med på og utpeke en reiseleder for hver helgecup eller ukecup laget er med på
 • Ansvaret for å legge ut informasjon om kamptidspunkter og motstander i cuper og seriekamper på nettsiden
 • Ansvaret for å kontakte motstanders lagleder for å få bekreftet at motstander stiller på kamptidspunktet som er satt opp
 • Ansvaret for å legge ut informasjon på nettsiden om praktisk informasjon om cuper, herunder pakkeliste, avreisetidspunkt, transportmiddel, kostnader og betaling, bosted og hjemreisetidspunkt
 • Ansvaret for å gjennomføre minst 1 foreldremøte i løpet av sesongen. Det første møte settes opp av sportslig leder i klubben
 • Ansvaret for at trenerne i gruppen har en trener 1 rolle og en trener 2 rolle slik at de ikke fremstår som ”likeverdige” i forhold til f.eks laguttak, spilletid, differensiering på trening og hvem som skal ha gruppe 1 og gruppe 2. Dersom lagleder finner det vanskelig kan han ta kontakt med sportslig leder slik at sportslig leder må sørge for avklaring
 • Sørge for at medlemssiden for laget på HKY´s nettside er oppdatert

Laglederansvaret omfatter bl.a ikke:

 • Gjennomføring av treninger og kampledelse
 • Utstyr, laguttak og spilletid

I forbindelse med hjemmekamper:

 • Lagleder for det enkelte lag skal dagen før hjemmekamp ringe dommer for å forsikre seg om at dommer stiller som avtalt til kamp. Dersom lagleder ikke får kontakt med dommer, eller dommer gir beskjed om at han ikke kan dømme, skal lagleder umiddelbart ta kontakt med dommerkoordinator for å få på plass en ny dommer til kampen.
 • vise garderobe til bortelaget
 • ordne kampkort og postlegge kampkortet etter kamp dersom dommeren ikke tar dette
 • Sjekke draktfarger slik at de ikke er for like. (Regelen er at hjemmelaget skal ha overtrekk for utlån, hvis draktene er for like)
 • Ta imot dommer og vis oppholdsrom og skiftemulighet.
 • Betale dommeren den til enhver tid gjeldende godtgjørelse etter hjemmekamper. Dommerkvitteringer og eventuelle andre bilag leveres klubbens frivillige økonomimedarbeider for refusjon.
 • Gi 3 oppvarmingsballer til motstander, hvis de ikke har med egne baller.
 • Tilby kaffe til dommer i pausen.
 • Sørge for at garderober, spillerbokser og banen er ryddet etter at kampen
 • Ta ansvar og oppfordre alle i og rundt klubben opptrer som godt vertskap både før, under og etter kampen!
 • Sørge for å henvise tilskuere på Briskeby til tribunene.

I forbindelse med bortekamper:

 • Kontakte motstander noen dager før kamp for å bekrefte kampen.
 • Organisere transport. Betaling for å sitte på ved bortekamper er kr 50,- for reise på 1-3 mil, kr 100,- for reise over 3-6 mil. Betaling for reise utover 6 mil avtales.
 • Ved lange turer må det opplyses om eventuelle stopp for kjøp av mat, slik at spillere er forberedt på dette.
 • Dommerkort skal signeres av begge lag og dommer etter kampen som sender dette til IØFK.
 • Sørge for at vi forlater vår garderober, spillerbokser og banen er ryddet etter at kampen.
 • Husk at vi oppfører oss som gode ambassadører for klubben og oppfører oss ordentlig!
 • Som utgangspunkt skal ikke laglederen stå ved siden av treneren i kampsituasjon. Grunnen er at laglederen som oftest har eget barn på laget. Laglederen skal kun bistå treneren dersom treneren selv spør om lagleder kan hjelpe til med bytter, skader osv.

Som lagleder har man rett til sesongkort på Briskeby for å kunne se A-lagets sine hjemmekamper. Lagleder inviteres også til HamKam yngres sitt tradisjonelle julebord og ”kick off” og sesongavslutning i klubben. Lagleder er også fritatt fra dugnader ifm. A-laget sine hjemmekamper. Lagleder gis også 30% på handel hos Freske Fraspark.

Arbeidsinstruks trenere

Kvalifikasjoner:

 • Kan være forelder/foresatt til barn på laget.
 • Interesse for og erfaring fra fotball selv.
 • Barne- og ungdomsfotballkurset.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge treninger i samsvar med den grønne tråden, de sportslige planene for aldersgruppen og spillerutviklingsprogrammet i HamKam.
 • Gjennomføre treningene i samsvar med planen.
 • Bringe utstyr til treninger.
 • Føre treningsfravær.
 • Organisere kamper for laget/lagene.
 • Lede laget/lagene i kamp.
 • Utvikle hver enkelt spiller – gi tilbakemeldinger.
 • Individuelle spillerutviklingssamtaler.

Utstyr som dekkes av klubben:

 • Treningsdress og trøye årlig. Jakke og shorts hvert tredje år. Eller ved skifte av utstyrsleverandør.

Som trener har man også rett til sesongkort på Briskeby for å kunne se Ham Kam Elite sine hjemmekamper. Trenerne inviteres også til HKY sit tradisjonelle julebord og ”kick off” og sesongavslutning i klubben. Trener er også fritatt fra dugnader ifm. Ham Kam Elite sine hjemmekamper. Trener gis også 30% på handel hos Freske Fraspark.

Arbeidsinstruks lagets materialforvalter

Materialforvalterens hovedoppgave er å sørge for at treneren har det utstyret han trenger for å gjennomføre gode treninger. I tillegg skal materialforvalteren sørge for at spillere, trenere og lagledere har riktig utstyr. Konkret innebærer oppgavene:

 • At treneren har nok antall baller. Det skal være minst en ball per spiller.
 • At treneren til enhver tid har medisinkoffert med nødvendig innhold
 • At ballene har tilstrekkelig med luft. Materialforvalteren må derfor møte opp på trening en gang innimellom og pumpe baller
 • At treneren har tilstrekkelig med kinahatter for å merke opp baner
 • At treneren har nok vester til å kunne dele gruppen inn i 2 lag og 4 lag.
 • At spillere har hjemmedrakter og bortedrakter
 • Informere spillere om at det er hvite adidas fotballsokker og grønn adidas shorts som er riktig kamputstyr
 • I midten av mars sørge for å informere spillere om hvilken treningsdress som gjelder. Dersom HamKam Yngres skal ha ny treningsdress skal materialforvalteren på en trening sørge for prøving, slik at spiller vet hvilken størrelse han skal ha. Materialforvalteren legger ut informasjon på nettsiden om hvordan dressen bestilles. Materialforvalteren fører liste og sørger for å følge opp spillere som ikke har gått til anskaffelse av riktig treningsdress
 • Ta imot bestilling fra trenerne slik at de har siste utgave av treningsdressen. Siste utgave av treningsdress til treneren dekkes av HamKam Yngres. Det er ikke et krav at lagleder og materialforvalter har HamKam Yngres treningsdress. Dersom de ønsker treningsdress må de betale for egen regning. Dersom lagleder skal bo på samme sted som laget i en ukes cup (f.eks Dana) gjøres det unntak slik at HamKam Yngres dekker kostnaden med treningsdress

Som materialforvalter har man rett til sesongkort på Briskeby for å kunne se A-laget sine hjemmekamper. Materialforvalter inviteres også til HKY sit tradisjonelle julebord, ”kick off” og sesongsavslutningen. Materialforvalter er også fritatt fra dugnader ifm. A-laget sine hjemmekamper. Materialforvalter gis også 30% på handel hos Freske Fraspark.

Arbeidsinstruks kasserer i det enkelte lag

Laget skal ha en kasserer. Det er fint å komme i gang en lagskasse fra start av

Ansvarsområde:

Hovedoppgaven til kassereren er å ha kontroll på lagets økonomi.

Arbeidsoppgaver:

 • Opprette en lagskonto.
 • Følge opp økonomien i laget.
 • Disponere kontoen til «drifting» av laget, dvs. betale turneringer og andre driftskostnader.
 • Ha kontroll på inntektsbringende tiltak i lagets regi (lagsdugnader mv.). Kreve inn betalinger osv.
 • Melde fra til de som ikke har betalt f.eks. turneringer, treningsdresser og kjøregodtgjørelse (”innkrever”).
 • Forsøke å skaffe inntekter til laget.

Arbeidsinstruks foreldrekontakt

Laget skal ha en foreldrekontakt.

Kvalifikasjoner:

 • Forelder/foresatt på laget.

Arbeidsoppgaver:

 • Bindeledd mellom foreldre og trenere/lagledere/klubben.
 • Ta opp særskilte sportslige problemstillinger som ikke kan håndteres på foreldremøte med trener/lagleder på vegne av spiller/foreldre/foreldregruppa.
 • Ta opp særskilte utenomsportslige problemstillinger som ikke kan håndteres på foreldremøte med trener/lagleder på vegne av spiller/foreldre/foreldregruppa.
 • Ta opp særskilte problemstillinger på klubbnivå (sportslig ansvarlig) dersom de ikke kan håndteres på lagsnivå.
 • Bistå lagledere i forbindelse med avslutninger/sesongstart-arrangementer.
 • Lede samarbeidet i foreldregruppa for øvrig:
  • Samordne overnatting på turneringer.
  • Samordne transport for foreldre ved behov.
 • Bidra til å påse at foreldregruppa forholder seg til foreldrereglene, bl.a. foreldrevettreglene.
 • Være en foregangsfigur for foreldrereglene.

Ha lagets hovedansvar for å bistå og være med på å gjennomføre ”kick off” og sesongavslutning

Foreldreinstruks

Arbeidsoppgaver:

 • Delta på de dugnadene barna blir satt opp på. Sørge for å bytte dugnadsvakt selv hvis den oppsatte vakten ikke passer.
 • Følge opp barna og påse at de stiller til alle treninger og kamper til korrekt tid og med korrekt utstyr.
 • Følge opp barna og påse at de melder fra til trener i god før trening og kamp ved eventuelt forfall.
 • Oppmuntre barna til utvikling og mestring – ikke ha fokus på kampresultat.
 • Ta opp eventuelle problemer som gjelder barna/laget/klubben med foreldrekontakten.
 • Følg foreldrevettreglene!
 • Støtt opp om klubben på en positiv måte. Registrer HamKam Fotball Yngres som din grasrotmottaker og still opp på tiltak i regi av klubben.

Huske å registrere seg som medlem i klubben for å kunne ha stemmerett på årsmøtet

Delta på de 2 foreldremøtene i året

Dommerinstruks

Til HamKam Yngres sine hjemmekamper skal det være en dommer som har gjennomgått dommerkurs godkjent av Indre Østland Fotballkrets. Dommerne skal behandles med respekt. Utskjelling og dårlig oppførsel ovenfor dommere aksepteres overhodet ikke i HamKam Fotball Yngres uansett nivå og alderstrinn.

I de eldste klassene settes dommer opp av kretsen (hvilke, vær presis). I de yngre klassene skal HKY ha en dommerkoordinator som har til hovedoppgave å sørge for at det er satt opp en navngitt dommer til hver hjemmekamp.

Dommerkoordinator

 • Dommerkoordinator skal i god tid før HKY sine hjemmekamper på nettsiden til HKY ha satt opp en oversikt over hvem som skal dømme de enkelte hjemmekampene. Dommeren skal føres opp med fullt navn og telefonnummer. Det er også mange unge dommere i klubben. De unge dommerne føres da også opp med fullt navn og telefonnummer på foresatte etter samtykke fra disse
 • Lagleder for det enkelte lag skal dagen før hjemmekamp ringe dommer for å forsikre seg om at dommer stiller som avtalt til kamp. Dersom lagleder ikke får kontakt med dommer, eller dommer gir beskjed om at han ikke kan dømme, skal lagleder umiddelbart ta kontakt med dommerkoordinator for å få på plass en ny dommer til kampen.
 • Dommerkoordinator skal ikke betale dommerne. Lagleder skal betale dommeren den til enhver tid gjeldende godtgjørelse etter hjemmekamper. Dommerkvitteringer og eventuelle andre bilag leveres klubbens frivillige økonomimedarbeider for refusjon.

Årsplan for dommere.

Januar/februar

 • Start med rekruttering av dommere fra egen klubb.
 • Dette gjøres ved å informere alle aktuelle årskull om kurs og videre opplæring. Opplæring og dommerkurs/tiltak i regi av kretsen.

Mars

 • ”Klubbdommerkveld” gjennomføres i siste del av mars samen med kretsen. Målsetting er at minst 20 dommere fra egen klubb er påmeldt.

April

 • Når kampoppsett kommer fra kretsen skal alle klubbdommere samles og kamper deles ut til hver enkelt dommer.

Mai/juni

 • For alle kamper som spilles i mai/juni vil dommerkoordinator være ansvarlig for at en dommer er satt opp.
 • Bytting av kamper/dommere skal gå igjennom dommerkoordinator hvis ikke dommerne klarer dette selv. Dette skal ikke skje i siste minutt.
 • Dommerkoordinator skal også følge opp dommerne på bana når han kan.

Etter vårsesongen blir det gjennomført en evaluering av halvgått sesong.

August /oktober

 • I august møtes dommerne igjen for å spikre høstens kamper.
 • I denne perioden er det ønskelig at de eldste eller mest erfarne dommerne søker om 11’er dommerkurs.

November

 • Etter sesongen er det en evaluering av hele sesongen med innspill fra dommerne selv, trenere og lagledere.

Avslutning med pizza og brus