Arbeidsinstruks styret

Styrets oppgaver

 1. Styret skal sørge for at det er en forsvarlig organisering av HamKam Yngres, herunder kontrollere at det er et oppdatert organisasjonskart som viser administrasjonens roller, de ansatte på sport sine roller, frivilliges roller og styrets roller. Styret organiseres slik:
 • Styremedlem med ansvar for oppfølging sponsorer
 • Styremedlem med ansvar oppfølging sport
 • Styremedlem med ansvar for oppfølging av Briskebyturneringen
 • Styremedlem med ansvar for oppfølging av TalentCup
 • Styremedlem med ansvar for oppfølging av organisasjonen (organisasjonskart og instrukser)
 • Styremedlem med ansvar oppfølging av lotteri på HamKam fotball sine hjemmekamper
 • Styremedlem avtaler i løpet av sesongen 3 møter for å følge opp sitt ansvarsområde.
 • Styremedlemmene plikter å delta i Briskebyturneringen
 1. Styret skal holde seg orientert om HamKam Yngres økonomiske stilling og påse at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen er under betryggende kontroll. Herunder påse at klubben har:
 • Årsbudsjett
 • Periodisert årsbudsjett
 • Periodisert likviditetsbudsjett
 • Rutiner for rapportering av klubbens økonomiske og sportslige stilling til samarbeidspartnere slik at de har innsikt i HamKam Yngres økonomiske og sportslige status
 • Handlingsplan dersom den økonomiske situasjonen er kritisk
 1. Styret skal videre fastsette mål og planer for HamKam Yngres. Dette innebærer bl.a å påse at det etableres:
 • Strategiplan
 • Sponsorplan
 • Kommunikasjonsplan
 1. Styret skal påse at det er :
 • Oppdaterte instrukser for alle roller som fremgår av til enhver tid oppdaterte organisasjonskart
 • Oppdaterte nettsider og mobilapplikasjon i forhold til Mitt Liv i HamKam
 • Gyldig underslagsforsikring
 1. Styret skal påse at det til enhver tid er en fullmaktstruktur i HamKam Yngres innenfor:
 • Hvem som kan forplikte klubben økonomisk og hvilken øvre grense som gjelder før saken skal styrebehandles
 • Hvem som kan gi ut og få VIP billetter, gratisbilletter og gratis sesongkort
 1. Styret skal påse at det er faste rutiner i ansettelsesprosessene for de som lønnes av HamKam Yngres herunder:
 • Hvem som gjennomfører prosessene
 • Kravspesifikasjoner til de enkelte stillinger
 • Når prosessene skal gjennomføres
 • Kontrollere at det er gjennomført en evaluering før trenere og spillerutviklere ansettes i nye kontrakter i ungdomsfotballen
 1. Styret skal påse at markedsansvarlig medio februar har lagt sponsorplanen frem for styret. Styret få utdelt en oversikt over sponsorer
 1. Styret skal påse at det til enhver tid er et tilgjengelig elektronisk HamKam Yngres arkiv for styret og daglig leder hvor man bl.a skal finne:
 • Ansettelseskontrakter
 • Sponsorkontrakter
 • Regnskap
 • Regelverket HamKam Yngres er underlagt
 • Gjennomføring av arrangementer som Briskebyturneringen, TalentCup, Kick off, sesongavslutning og HamKam Yngres tradisjonelle julebord
 • Referater fra styremøter
 • Idebank med evalueringer
 • Et oppdatert register over medlemmer, sponsorer og frivillige

Følgende saker skal styrebehandles:

 • Leie av kontorlokaler, oppsigelse/avskjedigelse av personer som lønnes av HamKam Yngres, låneopptak og eventuelt spillersalg
 • Administrasjonens forslag til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning
 • Administrasjonens forslag til anvendelse av overskudd eller håndtering av negativt resultat
 • Strategiplan
 • Årsbudsjett
 • Saker av uvanlig art eller stor betydning. Dette innbefatter investeringer av betydelig omfang i forhold til HamKam Yngres ressurser eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken (f.eks samarbeid med A-laget eller bygging av anlegg)

Arbeidsinstruks daglig leder

 • Daglig leder skal utøve den daglige ledelse av HKY og følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt
 • Sørge for at HKY´s regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte
 • I samråd med styrets leder forberede de saker som skal behandles i styret
 • Medio juni sende driftsregnskap med kommentarer til styrets medlemmer. Styret plikter å gjennomgå tilsendt driftsregnskap i første styremøte etter at styreleder har oversendt driftsregnskapet medio juli.
 • Dersom styret krever det, gi styret eller det enkelte medlem en nærmere redegjørelse om konkrete saker
 • Delta i styrets saksbehandling. Styret kan bestemme at daglig leder skal fratre i enkeltsaker eller styremøter
 • Daglig leder forhandler ansettelseskontraktene i HKY etter at rammene er på plass fra styret.
 • Daglig leder skal før Briskebyturneringen og hver TalentCup påse at det avholdes et møte mellom de ansvarlige personer for å gjennomgå arbeidsoppgaver og sjekklister innenfor hvert ansvarsområde
 • Daglig leder skal gjennomføre et evalueringsmøte etter Briskebyturneringen og alle TalentCupene med tanke på forbedringer og fordeling av arbeidsoppgaver
 • Sørge for at det foreligger et ”årshjul” (møteplan)
 • Sørge for at de rutiner og arbeidsoppgaver som følger av styreinstruksen gjennomføres
 • Sørge for at det er inngått skriftlige avtaler med Ham Kam fotball når det gjelder bl.a husleie, fordeling av utgifter og inntekter, bruk av Briskeby, samarbeidspartnere, eventuelle trenerbidrag fra HKY og A-laget, samt en felles sportslig tankegang for å utvikle regionale talenter
 • Andre arbeidsoppgaver tilknyttet daglig drift, herunder
  • Sponsorplan
  • Kommunikasjonsplan
  • Sportsplan (Mitt Liv i HamKam Yngres)
  • Handlingsplan dersom den økonomiske situasjonen er kritisk
 • Innkalling og møtebehandling:
  • Daglig leder skal sørge for at innkalling med nødvendig grunnlag for å behandle sakene på møtet, sendes styrets medlemmer senest 1 uke før styremøtet.
  • Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller pr. telefon.
  • Styret skal ha en årsplan over de ordinære styremøtene
  • Styremøtene legges opp slik:
   •  Som en orienteringssak
   •  Som en vedtakssak med presentasjon, diskusjon og vedtak
  • Det skal føres referat fra styremøtene. Daglig leder skriver referat fra styremøtet innen 1 uke etter avholdt møte. Referatet legges i vårt felles elektroniske arkiv.

Arbeidsinstruks sportslig ansvarlig

 • Sørge for at trenerne (herunder keeperansvarlig) er på plass før ny sesong i HKY før 1.november
 • Sørge for at trenerne har fått presentert trenerinstruksen og plikten om trenerkurs før de inngår skriftlig arbeidskontrakt etter mal vedtatt av styret i HKY.
 • Trenere i ungdomsfotballen skal ikke være foresatt for spillere på laget. I barnefotballen kan trenere være skolerte foresatte, men det er en målsetning for HKY at trenerne skal være skolerte trenere som ikke er foresatt på laget.
 • Sørge for å få en lagleder er på plass. Dette gjøres i samarbeid med trenerne slik at trenerne som skal jobbe tett med laglederen har kunnet være med på å påvirke valget av lagleder. Lagleder i ungdomsfotballen kan være foresatt.
 • Sørge for å informere styrets representant for organisering om møtedato for første foreldremøte. Styrets representant for organisering er ordstyrer i første foreldremøte og starter møtet med å gå igjennom et lags organisering i ungdomsfotballen. Det foretas valg av lagets øvrige roller før treneren går over på det sportslige.
 • Sørge for at det er avklart hvem som er trener 1 og trener 2 i de enkelte lagene
 • Sørge for at det som står i Mitt liv i Ham Kam under sport og da målsetninger, temaer, hospitering, oppflytting, holdninger, seriekamper, antall seriekamper og kampregler til enhver tid er oppdatert
 • Ansette en dommerkoordinator
 • Gjennomføre årsplan for dommere
 • I god tid før seriestart ta kontakt med naboklubbene og IØFK for å diskutere seriespill for å oppnå jevnbyrdige kamper. Dersom et lag i ungdomsfotballen ikke vil oppnå jevnbyrdige kamper skal sportslig leder kontakte Oslo fotballkrets slik at laget blir påmeldt der.
 • I forbindelse med diskusjon av seriespill med naboklubber føre en dialog om spillerutvikling i kretsen
 • Koordinere treningstider for Yngres

Arbeidsinstruks utviklingsansvarlig

 

 1. Utviklingsansvarliges overordna ansvar er å implementere klubbens strategier for toppspillerutvikling og kvalitetssikre dette arbeidet. Dette arbeidet er rettet mot alle satsningslag fra G13 t.o.m G19. Dette innebærer:

 

 1. a) Iverksetting og oppfølging av klubbens handlingsplan for sport.
 2. b) At det rekrutteres en kompetent trenerstab i utviklingsavdelingen.
 3. c) At det utvikles en rød tråd i arbeidet fra de yngste årskullene som er forankret i klubbens utviklingsfilosofi.
 4. d) Sette i gang systematisk utvikling av trenerstaben. Sørge for at klubbens filosofi blir forankret ute på feltet og gjennomføres med en kvalitet som svarer til klubbens mål og internasjonale standarder for toppspillerutvikling.

 

 1. Utviklingsansvarlige har ansvaret for scouting og rekruttering av utviklingsspillere.

 

 1. Utviklingsansvarlig har ansvaret for oppfølging og skriftlig vedlikehold av klubbens sportslige planverk.

 

 1. Utviklingsansvarlig er klubbens sportslige kontaktperson mot Norsk Toppfotballsenter, Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund for forhold som vedrører arbeid med spillerutviklingen i klubben.

 

 1. Utviklingsansvarlig skal holde kontakt med relevante klubber, organisasjoner og andre samarbeidspartnere.

 

 1. Følgende stillinger/roller rekrutteres av, og rapporterer til utviklingsansvarlig:

 

 1. a) Toppspillerutvikler
 2. b) Hovedtrener(e) satsingsgrupper
 3. c) Spillerutvikler(e)
 4. d) Keepertrener(e) satsingsgrupper
 5. e) Trenerkoordinator / trenerutvikler
 6. f) Fysiske trener(e) satsningsgrupper
 7. g) Medisinsk personell satsningsgrupper

 

 1. Utviklingsansvarlig rapporterer til sportsjef og daglige ledere i HamKam Yngres og HamKam Fotball.

Arbeidsinstruks klubbens materialforvalter

Her vil det komme tekst

Arbeidsinstruks ansvarlig spillerutvikler

Spillerutvikling anses som en av HamKam Yngres hovedoppgaver. Den ansvarlige spillerutvikleren har som hovedoppgave å koordinere spillerutviklingen i HamKam Yngres.

Dette innebærer:

 • Sørge for at instruksen for spillerutviklerne i Mitt Liv i HamKam til enhver tid er oppdatert.
 • Sørge for å ansette spillerutviklerne i ungdomsfotballen. Den ansvarlige spillerutvikleren skal før ansettelsene sørge for at sportsplanen (Mitt Liv), fagplan og skoleringsplan er gjort kjent for spillerutviklerne
 • Ansettelsene er skriftlige etter maler vedtatt av styret.
 • Arrangere et møte med lagenes spillerutviklere i forkant av sesong hvor den ansvarlige spillerutvikleren går igjennom sportsplan (Mitt Liv), fagplan og skoleringsplan
 • Sørge for å følge opp spillerutviklerne kontinuerlig slik at de gjør sitt arbeid iht. sin instruks
 • Sørge for å arrangere et møte med spillerutviklerne midt i sesong
 • Sørge for å være på to treninger med hver spillerutvikler i løpet av perioden
 • Sørge for at det er samlinger for de beste i nærområde og krets
 • Sørge for at det er en kvalifisert trener til disse samlingene
 • Sørge for å følge opp de i HamKam Yngres som er på sone, krets og landslag. Det innebærer at den ansvarlige spillerutvikleren er til stede på 2 kretssamlinger i løpet av året hvor den ene skal være sluttspillkampene mot de andre kretslagene. Spillerne som er med her skal få konkrete tilbakemeldinger fra spillerutvikleren. I tillegg skal den ansvarlige spillerutvikleren være til stede 1 dag dersom spillere blir tatt ut til regionsamling. Er spilleren på landslag skal spillerutvikleren være tilstede på en landslagstrening og en landslagskamp for spilleren. Det gis konkrete tilbakemeldinger etter treningen eller kampene. Hovedmålet er å gjøre spilleren trygg.
 • Sone gjelder for 13 åringene, krets 14 åringene, region 14-15 år og landslag 15-16 år.
 • Sørge for å følge opp spillere fra ungdomsfotballen i HamKam Yngres (typisk 15-16 år) som tas opp til HamKam fotball. Dette innebærer å se spillerne i trening og gi konkrete tilbakemeldinger, samt 2 spillersamtaler i løpet av sesongen. Foresatte til spiller er med i spillersamtalene.
 • Spillerutvikler har krav på Treningsdress, trøye og shorts årlig. Jakke hvert tredje år. Eller ved skifte av utstyrsleverandør.

Arbeidsinstruks keeperansvarlig

Keeperansvarlig i klubben har til hovedoppgave å utvikle keeperne i klubben. Keeperakademiet i HamKam Yngres skal være det ledende i Indre Østland Fotballkrets. Keeperansvarlig skal:

 • Sørge for å oppdatere nettsiden til HamKam Yngres under ”keeperakademiet”
 • Sørge for å få med seg en person for å gjennomføre opplegget
 • Sørge for at det er et eget keeperopplegg 1 gang i uken for ungdomsfotballen
 • Sørge for at det er et eget keeperopplegg 1 gang i uken for barnefotballen
 • Ansvaret for å kommunisere med trenerne i de enkelte lagene slik at de er informert om keeperopplegget
 • I ungdomsfotballen: lage et skriftlig keeperopplegg til trenerne i det enkelte lag slik at lag med to keepere har et eget keeperopplegg halve økta 1 gang i uken. Keeperansvarlig skal jobbe for at en trener 2 i laget, eller en forelder kan bistå med dette opplegget (skyte, kaste etc. på keeperne). Er det bare en keeper i laget, skal keeperansvarlig hospitere en keeper slik at ovennevnte opplegg i dette punktet kan gjennomføres. Etter halv økt med keeperopplegg går keeperne inn i lagets spilløkt
 • Sørge for at det gjennomføres et keepertiltak i Ham Kam regi vår og et høst
 • Sørge for å samle flest mulige keepere til fellestreninger i barnefotballen for å skape keeperinteresse i lagene.

Arbeidsinstruks trenere

Kvalifikasjoner

 • Interesse for og erfaring fra fotball selv.
 • Barne- og ungdomsfotballkurset.
 • Trener- og/eller spillerfaring på høyt seniornivå.
 • Gjennomføre UEFA B-lisens kurs i løpet av to år
 • Ikke forelder/foresatt til barn på laget.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge treninger i samsvar med den grønne tråden, de sportslige planene for aldersgruppen og spillerutviklingsprogrammet i HamKam.
 • Gjennomføre treningene i samsvar med planen.
 • Bringe utstyr til treninger.
 • Føre treningsfravær.
 • Organisere kamper for laget/lagene.
 • Lede laget/lagene i kamp.
 • Utvikle hver enkelt spiller – gi tilbakemeldinger.
 • Individuelle spillerutviklingssamtaler.

Utstyr som dekkes av klubben

 • Treningsdress og trøye årlig. Jakke og shorts hvert tredje år. Eller ved skifte av utstyrsleverandør.

Som trener har man også rett til sesongkort på Briskeby for å kunne se A-laget sine hjemmekamper. Trenerne inviteres også til HamKam Yngres sitt tradisjonelle julebord og ”kick off” og sesongavslutning i klubben. Trener er også fritatt fra dugnader ifm. A-laget sine hjemmekamper. Trener gis også 30% på handel hos Freske Fraspark.

Arbeidsinstruks spillerutvikler

Spillerutvikleren har hovedansvaret for «egne satsningsspillere».

 • I denne gruppen er det maks 5 spillere som kan plukkes ut
 • Det er trener 1 som velger de spillerne som skal være i gruppen i samråd med spillerutvikleren
 • Spillerutvikleren i laget plikter å sette seg inn i sportsplanen (Mitt Liv), fagplanen og skoleringsplanen til HamKam Yngres og denne spillerutviklerinstruksen
 • Spillerutvikleren i laget er underlagt den ansvarlige spillerutvikleren i klubben.
 • Disse kriteriene legges til grunn for de som skal plukkes ut:
  • Fotballferdigheter
  • Holdninger
  • Treningsvilje
  • Læringsvilje
  • Evnen til selvrefleksjon
  • Vinnermentalitet
  • Innsats
  • Prioriteringer
 • ”Hele mennesket”, herunder sosiale ferdigheter og utvikling på skole
 • Det er også viktig å ta hensyn til fysisk utvikling. Noen utvikles senere enn andre og mange i gruppen er født sent på året
 • Muligheten til å bli en toppspiller
 • Spillerne plukkes ut 4 uker etter oppstart sesong
 •  Lagets spillerutvikler er ansatt 1 år av gangen
 • Før sommerferien skal treneren sammen med spillerutvikleren foreta en evaluering av de enkelte spillerne som er med i opplegget med tanke på fortsettelse høstsesongen. Det skal vurderes om andre spillere i gruppen bør få tilbudet.
 • Spillerutvikleren skal videre:
 • Vite til enhver tid hva spillerne har størst behov for å utvikle
 • Hvor mye aktivitet trening/kamper spillerne skal ha (i snitt maks 1,5 kamp i uka)
 • Hvilke kamper/turneringer spilleren skal delta i/på
 • Hvilke lag skal spilleren trene/hospitere med
 • Lage individuelle ukeplaner (spilleren skal til enhver tid ha minimum en toukers-plan, som tydelig skisserer all aktivitet og med hvem)
 • Hente inn treningsdagbok fra spillere en gang i uka
 • Sørge for at spilleren har definert utviklingsmål, og det må legges til rette for trening av disse
 • Skal ha minimum 3 spillersamtaler i året
 • Ha kampgjennomgang hvor man bruk analyseprogram som en del av læringen
 • Ha god oversikt over de største talentene i nærområdet og om det er aktuelle spillere som bør inn å hospitere med HamKam
 • Sørge for at all dokumentasjon lagres i Dropbox
 •  Som spillerutvikler har man rett til sesongkort på Briskeby for å kunne se A-laget sine hjemmekamper. Spillerutvikleren inviteres også til HamKam Yngres sitt tradisjonelle julebord, ”kick off” og sesongavslutningen. Spillerutvikler gis også 30% på handel hos Freske Fraspark

Arbeidsinstruks lagleder

Alle lag skal ha en lagleder. Laglederen har som hovedoppgave og ta seg av administrative og ikke sportslige oppgaver for laget. Dersom gruppen er delt inn i flere serielag skal laget ha en lagleder for hvert serielag.

Ansvarsoppgaver:

 • Ansvaret for at laget er påmeldt i seriespill
 • Ansvaret for å melde på laget til cuper laget skal være med på og utpeke en reiseleder for hver helgecup eller ukecup laget er med på
 • Ansvaret for å legge ut informasjon om kamptidspunkter og motstander i cuper og seriekamper på nettsiden
 • Ansvaret for å kontakte motstanders lagleder for å få bekreftet at motstander stiller på kamptidspunktet som er satt opp
 • Ansvaret for å legge ut informasjon på nettsiden om praktisk informasjon om cuper, herunder pakkeliste, avreisetidspunkt, transportmiddel, kostnader og betaling, bosted og hjemreisetidspunkt
 • Ansvaret for å gjennomføre minst 1 foreldremøte i løpet av sesongen. Det første møte settes opp av sportslig leder i klubben (link til instruks for sportslig leder)
 • Ansvaret for at trenerne i gruppen har en trener 1 rolle og en trener 2 rolle slik at de ikke fremstår som ”likeverdige” i forhold til f.eks laguttak, spilletid, differensiering på trening og hvem som skal ha gruppe 1 og gruppe 2. Dersom lagleder finner det vanskelig kan han ta kontakt med sportslig leder slik at sportslig leder må sørge for avklaring
 • Sørge for at medlemssiden for laget på HamKam Yngres nettside er oppdatert

Laglederansvaret omfatter bl.a ikke:

 • Gjennomføring av treninger og kampledelse
 • Utstyr, laguttak og spilletid

I forbindelse med hjemmekamper

 • Lagleder for det enkelte lag skal dagen før hjemmekamp ringe dommer for å forsikre seg om at dommer stiller som avtalt til kamp. Dersom lagleder ikke får kontakt med dommer, eller dommer gir beskjed om at han ikke kan dømme, skal lagleder umiddelbart ta kontakt med dommerkoordinator for å få på plass en ny dommer til kampen.
 • Vise garderobe til bortelaget
 • Ordne kampkort og postlegge kampkortet etter kamp dersom dommeren ikke tar dette
 • Sjekke draktfarger slik at de ikke er for like. (Regelen er at hjemmelaget skal ha overtrekk for utlån, hvis draktene er for like)
 • Ta imot dommer og vis oppholdsrom og skiftemulighet.
 • Betale dommeren den til enhver tid gjeldende godtgjørelse etter hjemmekamper. Dommerkvitteringer og eventuelle andre bilag leveres klubbens frivillige økonomimedarbeider for refusjon.
 • Gi 3 oppvarmingsballer til motstander, hvis de ikke har med egne baller.
 • Tilby kaffe til dommer i pausen.
 • Sørge for at garderober, spillerbokser og banen er ryddet etter at kampen
 • Ta ansvar og oppfordre alle i og rundt klubben opptrer som godt vertskap både før, under og etter kampen!
 • Sørge for å henvise tilskuere på Briskeby til tribunene.

I forbindelse med bortekamper:

 • Kontakte motstander noen dager før kamp for å bekrefte kampen.
 • Organisere transport. Betaling for å sitte på ved bortekamper er kr 50,- for reise på 1-3 mil, kr 100,- for reise over 3-6 mil. Betaling for reise utover 6 mil avtales.
 • Ved lange turer må det opplyses om eventuelle stopp for kjøp av mat, slik at spillere er forberedt på dette.
 • Dommerkort skal signeres av begge lag og dommer etter kampen som sender dette til IØFK.
 • Sørge for at vi forlater vår garderober, spillerbokser og banen er ryddet etter at kampen.
 • Husk at vi oppfører oss som gode ambassadører for klubben og oppfører oss ordentlig!
 • Som utgangspunkt skal ikke laglederen stå ved siden av treneren i kampsituasjon. Grunnen er at laglederen som oftest har eget barn på laget. Laglederen skal kun bistå treneren dersom treneren selv spør om lagleder kan hjelpe til med bytter, skader osv.
 • Som lagleder har man rett til sesongkort på Briskeby for å kunne se A-laget sine hjemmekamper. Lagleder inviteres også til HamKam Yngres sitt tradisjonelle julebord og ”kick off” og sesongavslutning i klubben. Lagleder er også fritatt fra dugnader ifm. A-laget sine hjemmekamper. Lagleder gis også 30% på handel hos Freske Fraspark.

Arbeidsinstruks materialforvalter

Materialforvalterens hovedoppgave er å sørge for at treneren har det utstyret han trenger for å gjennomføre gode treninger. I tillegg skal materialforvalteren sørge for at spillere, trenere og lagledere har riktig utstyr. Konkret innebærer oppgavene:

 • At treneren har nok antall baller. Det skal være minst en ball per spiller.
 • At treneren til enhver tid har medisinkoffert med nødvendig innhold
 • At ballene har tilstrekkelig med luft. Materialforvalteren må derfor møte opp på trening en gang innimellom og pumpe baller
 • At treneren har tilstrekkelig med kinahatter for å merke opp baner
 • At treneren har nok vester til å kunne dele gruppen inn i 2 lag og 4 lag.
 • At spillere har hjemmedrakter og bortedrakter
 • Informere spillere om at det er hvite adidas fotballsokker og grønn adidas shorts som er riktig kamputstyr
 • I midten av mars sørge for å informere spillere om hvilken treningsdress som gjelder. Dersom HamKam Yngres skal ha ny treningsdress skal materialforvalteren på en trening sørge for prøving, slik at spiller vet hvilken størrelse han skal ha. Materialforvalteren legger ut informasjon på nettsiden om hvordan dressen bestilles. Materialforvalteren fører liste og sørger for å følge opp spillere som ikke har gått til anskaffelse av riktig treningsdress
 • Ta imot bestilling fra trenerne slik at de har siste utgave av treningsdressen. Siste utgave av treningsdress til treneren dekkes av HamKam Yngres. Det er ikke et krav at lagleder og materialforvalter har HamKam Yngres treningsdress. Dersom de ønsker treningsdress må de betale for egen regning. Dersom lagleder skal bo på samme sted som laget i en ukes cup (f.eks Dana) gjøres det unntak slik at HamKam Yngres dekker kostnaden med treningsdress

Som materialforvalter har man rett til sesongkort på Briskeby for å kunne se A-laget sine hjemmekamper. Materialforvalter inviteres også til HamKam Yngres sitt tradisjonelle julebord, ”kick off” og sesongavslutningen. Materialforvalter er også fritatt fra dugnader ifm. A-laget sine hjemmekamper. Materialforvalter gis også 30% på handel hos Freske Fraspark.

Arbeidsinstruks kasserer

Laget skal ha en kasserer. Det er fint å komme i gang med en lagskasse fra start av:

Ansvarsområde

 • Hovedoppgaven til kassereren er å ha kontroll på lagets økonomi.

Arbeidsoppgaver:

 • Opprette en lagskonto
 • Følge opp økonomien i laget.
 • Disponere kontoen til «drifting» av laget, dvs. betale turneringer og andre driftskostnader.
 • Ha kontroll på inntektsbringende tiltak i lagets regi (lagsdugnader mv.). Kreve inn betalinger osv.
 • Melde fra til de som ikke har betalt f.eks. turneringer, treningsdresser og kjøregodtgjørelse (”innkrever”).
 • Forsøke å skaffe inntekter til laget.

Arbeidsinstruks foreldrekontakt

Laget skal ha en foreldrekontakt.

Kvalifikasjoner

 • Forelder/foresatt på laget.

Arbeidsoppgaver

 • Bindeledd mellom foreldre og trenere/lagledere/klubben.
 • Ta opp særskilte sportslige problemstillinger som ikke kan håndteres på foreldremøte med trener/lagleder på vegne av spiller/foreldre/foreldregruppa.
 • Ta opp særskilte utenomsportslige problemstillinger som ikke kan håndteres på foreldremøte med trener/lagleder på vegne av spiller/foreldre/foreldregruppa.
 • Ta opp særskilte problemstillinger på klubbnivå (sportslig ansvarlig) dersom de ikke kan håndteres på lagsnivå.
 • Bistå lagledere i forbindelse med avslutninger/sesongstart-arrangementer.
 • Lede samarbeidet i foreldregruppa for øvrig:
  • Samordne overnatting på turneringer.
  • Samordne transport for foreldre ved behov.
 • Bidra til å påse at foreldregruppa forholder seg til foreldrereglene, bl.a. foreldrevettreglene.
 • Være en foregangsfigur for foreldrereglene.
 • Ha lagets hovedansvar for å bistå og være med på å gjennomføre ”kick off” og sesongavslutning

Foreldreinstruks

Arbeidsoppgaver

 • Delta på de dugnadene barna blir satt opp på. Sørge for å bytte dugnadsvakt selv hvis den oppsatte vakten ikke passer.
 • Følge opp barna og påse at de stiller til alle treninger og kamper til korrekt tid og med korrekt utstyr.
 • Følge opp barna og påse at de melder fra til trener i god før trening og kamp ved eventuelt forfall.
 • Oppmuntre barna til utvikling og mestring – ikke ha fokus på kampresultat.
 • Ta opp eventuelle problemer som gjelder barna/laget/klubben med foreldrekontakten.
 • Følg foreldrevettreglene!
 • Støtt opp om klubben på en positiv måte. Registrer HamKam Fotball Yngres som din grasrotmottaker og still opp på tiltak i regi av klubben.
 • Huske å registrere seg som medlem i klubben for å kunne ha stemmerett på årsmøtet
 • Delta på foreldremøtene for laget

Dommerinstruks

Til HamKam Yngres sine hjemmekamper skal det være en dommer som har gjennomgått dommerkurs godkjent av Indre Østland Fotballkrets. Dommerne skal behandles med respekt. Utskjelling og dårlig oppførsel ovenfor dommere aksepteres overhodet ikke i HamKam Yngres uansett nivå og alderstrinn.

I de eldste klassene settes dommer opp av kretsen (hvilke, vær presis). I de yngre klassene skal HKY ha en dommerkoordinator som har til hovedoppgave å sørge for at det er satt opp en navngitt dommer til hver hjemmekamp.

Dommerkoordinator

 • Dommerkoordinator skal i god tid før HamKam Yngres sine hjemmekamper på nettsiden til HamKam Yngres ha satt opp en oversikt over hvem som skal dømme de enkelte hjemmekampene. Dommeren skal føres opp med fullt navn og telefonnummer. Det er også mange unge dommere i klubben. De unge dommerne føres da også opp med fullt navn og telefonnummer på foresatte etter samtykke fra disse
 • Lagleder for det enkelte lag skal dagen før hjemmekamp ringe dommer for å forsikre seg om at dommer stiller som avtalt til kamp. Dersom lagleder ikke får kontakt med dommer, eller dommer gir beskjed om at han ikke kan dømme, skal lagleder umiddelbart ta kontakt med dommerkoordinator for å få på plass en ny dommer til kampen.
 • Dommerkoordinator skal ikke betale dommerne. Lagleder skal betale dommeren den til enhver tid gjeldende godtgjørelse etter hjemmekamper. Dommerkvitteringer og eventuelle andre bilag leveres klubbens frivillige økonomimedarbeider for refusjon.

Årsplan for dommere.

Januar/februar

 • Start med rekruttering av dommere fra egen klubb.
 • Dette gjøres ved å informere alle aktuelle årskull om kurs og videre opplæring. Opplæring og dommerkurs/tiltak i regi av kretsen.

Mars

 • ”Klubbdommerkveld” gjennomføres i siste del av mars samen med kretsen. Målsetting er at minst 20 dommere fra egen klubb er påmeldt.
  April
 • Når kampoppsett kommer fra kretsen skal alle klubbdommere samles og kamper deles ut til hver enkelt dommer.

Mai/juni

 • For alle kamper som spilles i mai/juni vil dommerkoordinator være ansvarlig for at en dommer er satt opp.
 • Bytting av kamper/dommere skal gå igjennom dommerkoordinator hvis ikke dommerne klarer dette selv. Dette skal ikke skje i siste minutt.
 • Dommerkoordinator skal også følge opp dommerne på bana når han kan.

Etter vårsesongen blir det gjennomført en evaluering av halvgått sesong.

August /oktober

 • I august møtes dommerne igjen for å spikre høstens kamper.
 • I denne perioden er det ønskelig at de eldste eller mest erfarne dommerne søker om 11’er dommerkurs.

November

 • Etter sesongen er det en evaluering av hele sesongen med innspill fra dommerne selv, trenere og lagledere.

Avslutning med pizza og brus