HamKam Yngres skal for G16 gruppa være tydelig bedre på kvalitet enn andre lag i Indre Østland Fotballkrets. Med dette mener HamKam Yngres at vi skal være bedre når det gjelder trenere, fasiliteter, spillerutvikling og en generelt  bedre tilrettelegging. Det skal til enhver tid finnes en sportsplan (Mitt Liv), oppdatert fagplan, skoleringsplan, en spillerutvikler i laget og en ansvarlig spillerutvikler i klubben. Arbeidet med spillerutvikling skal gjøres i god dialog med HamKam Fotball, samt andre naturlige områdeklubber. Det skal være lov å være god!

Treninger - Administrativt

 • Fotballtreningen er minimum på 1 ½ time. I tillegg skal vi ha styrketrening i 2 av øktene i uka på min. 30 min. Spillerne møter opp 10 minutter i forkant av treningen. Treneren starter økta presis med en samling hvor treneren går igjennom økta. Treneren avslutter spill eller øvelser i god tid slik at det er rom for en samling før treningsøkta er slutt.
 • Spillere i Elite trener 3-4 ganger i uken utenfor seriesesong. I tillegg skal det arrangeres  treningskamper. Samlet aktivitet skal derfor ikke overskride 4-5 ganger i uken for laget.
 • I seriesesongen skal Elite trene 3-4 ganger i uken når laget har 1 seriekamp, og 2-3 ganger i uken når laget har både seriekamp og cupkamp. Samlet aktivitet skal derfor ikke overskride 4-5 ganger i uken for Elite.
 • Treningsgruppen for Elite skal ikke være større enn 18-20 spillere. I Elite gruppen skal det være en trener 1 og en trener 2 som begge er på flest mulige treninger. Hvem som har trener 1 og trener 2 ansvaret skal avklares før sesong. Det er trener 1 som har det avgjørende ordet når det bl.a gjelder treningsopplegg, hvem som er med treningsgruppen og laguttak.
 • Trener 1 og trener 2 skal sørge for at dersom det er 2 keepere på Elite trening skal de ha et eget opplegg ca ½ tiden av økta minimum 1 gang i uken. Enten trener 2, tredjemann eller en foresatt er med keeperne på dette opplegget. Opplegget avklares sammen med den ansvarlige for keeperakademiet i HamKam Yngres.

Treninger - Sport

 1. Målsetninger:
 •  Utvikle fotballferdigheter for spillerne.
 • Bygge opp og avslutte angrep.
 • Vedlikeholde ferdigheter, begge bein.
 • Hindre og forstyrre motstanders angrep – 1. og 2. forsvarer.
 • Det skal legges mer vekt på ferdighetsutvikling, teknisk og taktisk, enn på fysisk utvikling.
 • Påvirke holdninger til egentrening.
 • Viktig med bevegelse og pasningspill
 1. Temaer:

Individuell ballbehandling:

 • Pasning                    Korrekt utførelse med innsiden av foten
 • Mottak                      Legge til rette for neste trekk
 • Føring                       Lære å føre ballen i forhold til motstander
 • Skudd                      Halvtliggende og vanlig vristskudd
 • Heading                   Nikke med pannen
 • Vending og finte   Lære seg

Spill sammen med

 • Aktiviteter der to eller flere spillere er sammen.
 • Bruke store mål hvis det er hensiktsmessig.

Spille mot hverandre

 • Bruk store mål da spillerne ofte finner dette motiverende.
 • Bruk ett mål og to mål.
 • Bruk mye småbanespill 2:2,3:3 og 4:4.
 • Ikke for mange mot hverandre.
 • Organisering av forsvarsspill og angrepsspill.
 • Handlingsvalg for ballfører og mottaker.

Andre spill og lek former.

 • Diverse leker
 • Vedlikeholde koordinasjon og balanse.

Øvelsesbank

Hospitering

Med hospitering i Elite menes at en spiller flyttes opp på juniortreninger slik at spilleren får større sportslige utfordringer og muligheten til å utvikle seg som fotballspiller. Spilleren kan også hospitere opp i enkelte kamper. Spilleren skal fortsatt ha sin hovedbase i Elite. Eventuelt hvem som skal hospitere opp til junior avgjøres av trener 1 og spillerutvikleren for Elite laget. Ved uenighet er det spillerutvikleren for laget i Elite som har det avgjørende ordet. Grunnen til dette er at HamKam Yngres har bestemt at den enkelte spiller har prioritet foran laget. Før hospitering til juniorlaget skal spillerutvikleren i Elite avklare hospiteringen med spiller og foresatt.

Vurderingskriterier som legges til grunn:

 • Fotballferdigheter
 • Holdninger
 • Treningsvilje
 • Læringsvilje
 • Evnen til selvrefleksjon
 • Vinnermentalitet
 • Innsats
 • Prioriteringer
 • ”Hele mennesket”, herunder sosiale ferdigheter og utvikling på skole
 • Tanken om 30% av fotballhverdagen hvor spiller er sjef, 40% på samme nivå, 30% med bedre spillere skal stå sentralt i vurderingen
 • Spillerens modenhet med tanke på at det i juniorfotballen er slått sammen 3 årganger

Oppflytting

Med oppflytting menes at Elite spiller flyttes fast opp på juniorlaget slik at spilleren får større sportslige utfordringer. Eventuelt hvem som skal flyttes opp til junior avgjøres av trener 1 og spillerutvikleren for Elite laget. Ved uenighet er det spillerutvikleren i Elite laget som har det avgjørende ordet. Grunnen til dette er at HamKam Yngres har bestemt at den enkelte spiller har prioritet foran laget. Før oppflytting skal spillerutvikleren til Elite laget avklare oppflyttingen med spiller og foresatt

Vurderingskriterier som legges til grunn:

 • Fotballferdigheter
 • Holdninger
 • Treningsvilje
 • Læringsvilje
 • Evnen til selvrefleksjon
 • Vinnermentalitet
 • Innsats
 • Prioriteringer
 • ”Hele mennesket”, herunder sosiale ferdigheter og utvikling på skole
 • Hospitering vurderes før oppflytting
 • Spilleren skal ikke flyttes opp dersom spilleren ikke går rett inn i første elleveren til 1 laget junior og faller midt i gruppa ferdighetsmessig
 • Spillerens modenhet med tanke på at det i juniorfotballen er slått sammen 3 årganger

Holdninger

Med holdninger sikter HamKam Yngres til følgende:

 • Spilleren kjefter ikke på medspillere i trening og kamp
 • Spilleren kjefter ikke på motspillere og dommere i kamp
 • Spilleren kjefter ikke på treneren
 • Spilleren lytter til treneren
 • Spilleren møter presis til trening og kamp med riktig utstyr
 • Spilleren tolererer at andre gjør feil
 • Spilleren gjør andre gode
 • Spilleren er treningsvillig
 • Spilleren fremsnakker medspillerne
 • Spilleren utviser også disse egenskapene utenfor banen

Seriekamper

Hovedpoenget med seriekamptilbudet i Elite er å gi laget god matching. Det betyr at Elite laget kan spille junior om gruppa er moden for dette. Dersom Elite ikke kan få matching i Indre Østland fotballkrets skal HamKam Yngres søke, og aktivt følge opp seriespill i Oslo fotballkrets.

Det er også mulig at vi kan flytte ett lag opp en aldersklasse for å få bedre matching.

Antall seriekamper, spilletid og antall spillere

I sesongen for seriespill skal Elite spilleren ha minimum en seriekamp i uken og maks to seriekamper.

Alle skal spille, men spilletiden kan differensieres etter innsats – summen av treningsiver, oppførsel, prioriteringer og kampmotstander.

I en 7´er kamp møter laget med maks 10 spillere, 9´er kamp maks 13 spillere og 11´er kamp maks 15-18 spillere

Troppen skal legges ut 48 timer før kamp. Dette er viktig ift. den enkelte spillers forberedelser, skole, familie og fritid.

Trener skal jevnlig ha dialog med spillerne og snakke om hva som de må forbedre seg på og hva de er gode på. Alle  på satsingslagene (G/J16.G/J14,G/J13) skal ha spillesamtaler flere ganger i året.

Turneringer

Formålet med turneringer er å møte ukjent motstand, knytte samhold og utvikle spilleren. Laget skal derfor minimum være med i NM, Danacup, Briskebyturneringen og Talentcup. NM og Talentcup er prioriterte turneringer hvor HKY stiller med det beste laget for å oppnå best mulig resultat. Dersom NM og Talentcup åpner opp for hospitanter fra andre klubber, skal sportslig ledelse i klubben vurdere dette. Ved slik hospitering skal spillerne på laget informeres i god tid (minimum 3 uker).  Briskebyturneringen er definert som en breddeturnering hvor alle spillerne skal spille mest mulig. Danacup er også definert som en breddeturnering hvor alle spillerne skal spille mest mulig. I semifinale og finale kan treneren gi mer spilletid til de beste. Treneren kan hente hospitanter til laget dersom gruppa har for få spillere til disposisjon. Dersom dette er aktuelt, må treneren snakke med den sportslige ledelsen i HKY. I Dana Cup skal alle HamKam lagene bo på samme skole for å bygge klubbkultur. Dersom de faste trenerne er forhindret fra å reise, kan foreldre ta trenerrollen slik at deltagelse i turneringen ikke avhenger av den enkelte trener. Ved eventuell mangel på spillere hospiteres det fra andre lag i HamKam eller andre klubber. Den enkelte trener kan ikke bytte ut noen av de ovennevnte cupene. Endringer i ovennevnte cuplan er styresak etter forslag fra daglig leder i Hamkam Yngres.

Laget kan melde seg på en ekstra cup med kvalitet. Dette må vurderes opp mot de andre cupene så det ikke blir for mye. Treneren på laget holder dialog med sportslig ledelse.

HamKam Yngres dekker påmeldingsavgiften til alle disse cupene. Egenandelen vil variere fra cup til cup. Det er opp til det enkelte lag om laget skal ha dugnad.

Reiseinstruks

Foreldre/Foresatte som sender sine barn på tur med HamKam Yngres skal vite at dette er trygt og at det finnes et regelverk som alle er underlagt for å sikre at reisen forløper på en sikker og trivelig måte. Samtidig som alles sikkerhet og trivsel skal ivaretas skal vi også huske på at vi alle er ambassadører for HamKam Yngres. Alle som er en del av troppen som deltar på kortere eller lengre reiser i regi av HamKam Yngres skal etterfølge denne instruks (spillere, ledere, trenere og evt. andre som følger den enkelte reise er underlagt de samme reglene).

Ansvar og myndighet

På hver tur utpeker lagleder 1 (om han ikke tar det selv) hovedansvarlig reiseleder som er lagets kontaktperson før, under og etter reisen. Kontaktdata til ansvarlig reiseleder skal være tilgjengelig for alle foreldre/foresatte og på lagets hjemmeside. Er det spesielle forhold som må tas hensyn til (mat allergier, sykdommer etc.) så må den ansvarlige informeres.

Det skal alltid være to voksne med pr. lag. Trener kan være en av disse, men da skal trener overnatte sammen med spillerne. Det skal alltid være minst 1 reiseleder med av samme kjønn som laget. En velforberedt og motivert reiseleder er avgjørende for en vellykket tur.

Kontaktinfo

Hvis det skulle skje ulykke med personskade, eller saker som kan medføre presseoppslag eller oppmerksomhet fra det offentlige skal man ta kontakt med klubbledelsen ved daglig leder.

Oppgaver for reiseleder

 • Legge ut pakkeliste på HamKam Yngres sine nettsider i god tid før avreise. Ideliste:
  • To par fotballsko
  • Joggesko
  • Hjemmedrakt og bortedrakt
  • HamKam treningsdrakt
  • Lett regntøy
  • 3 par HamKam sokker
  • 2 grønne shortser
  • Leggskinner
  • Superundertøy
  • Drikkeflaske
  • Fotballsekk/bag til utstyr til/fra kamp
  • Sovepose, luftmadrass (ikke dobbel, tar for mye plass)og hodepute
  • Toalettsaker + 2 håndkler + solkrem
  • Fritidstøy (bukser og gensere, underbukser, crocks, tjukk genser etc.)
  • Merk alt utstyr
 • Sette opp dagsplan fra dag til dag (i samråd med trener) som gjøres kjent for spillerne, f.eks på klasserommets tavle
 • Lagets reiseleder har ansvaret for spillerne utenom kamper
 • Handle inn nødvendig mat på turen
 • Opptelling av spillere og oversikt over at alle spillere er tilstede ved avgang, ved pauser og overnattingssted
 • Sikre at spillerne kommer i orden og at alle finner seg plasser å sove på skolene
 • Sikre at spillerne får i seg nok mat og drikke
 • Organisere mattider etter kampoppsettet til laget
 • Hjelpe spillerne å pakke til rett tid og avgang
 • Organisere leggetider. Husk at lite søvn går utover konsentrasjonen som igjen lett kan føre til skader i kamper
 • Eventuelt nødvendige innkjøp underveis refunderes over bank av lagets kasserer ved innlevering av kvitteringer

Oppgaver for spillerne

 •  Du er selv ansvarlig for at du har med alt du trenger til turen
 • Du er ansvarlig for å avtale med voksen dersom du skal gjøre et ærend eller på annen måte blir nødt til å forlate gjengen
 • Du er ansvarlig for å møte på avtalt sted til avtalte tidspunkter
 • Du er selv ansvarlig for å følge reglene når det gjelder reising med transportmidler (bruke sikkerhetsutstyr osv)
 • Du er ansvarlig for å ta hensyn til andre. Dette gjelder laget, men også andre mennesker. Det kan være lett å glemme når en er et lag og er ekstra oppstemt etter seier eller tap.
 • Du er selv ansvarlig for  å holde deg borte fra rusmidler
 • Du er ansvarlig for å følge beskjeder fra reiseleder

Felles for alle

 • Alle turer skal være rusfrie – brudd medfører automatisk hjemsendelse
 • Ved andre brudd på regler vil reiseleder sammen med andre voksne vurdere hjemsendelse eller annen reaksjon

Sesongens varighet

Fotball er en helårsidrett i HamKam Yngres Elite og som utgangspunkt varer fotballsesongen hele året. Likevel: For å sikre muligheten for avkobling i Elite og et felles opplegg på tvers av lag i HamKam Yngres legges følgende til grunn:

 1. Skoleruta
 • Skolens juleferie
 • Skolens vinterferie (Det kan arrangeres treningsopphold i utlandet)
 • Skolens påskeferie
 • Sommerferie i juni / juli. Oppkjøring DanaCup i juli
 • Skolens høstferie
 • Minst 1 uke fotballopphold etter sesongavslutning før ny sesong starter opp

Trenerne i Elite skal oppfordre til egentrening i ferieperiodene.

I ferieperioden kan  trenerne på tvers av årsklasser arrangere et frivillig treningstilbud for de som ønsker det. Trenerutvikleren i klubben har ansvaret for å koordinere tilbudet

I ferieperiodene føres ikke fravær.

 1. Opplegg på tvers av lag:
 • Felles kick off.
 • Felles sesongavslutning

Kampregler

7´er fotball

 • Kampvarighet 2 omganger av 30 minutter
 • Ingen offside
 • Tilbakespill hvor keeper tar ballen i hendene forbudt
 • Bytte inn og ut som man vil
 • Pause på 5 minutter
 • Rekke for å hilse før og etter kamp
 • Linjedommer fra hvert lag

9´er fotball

 • Kampvarighet 2 omganger av 35 minutter?
 • Tilbakespill hvor keeper tar ballen i hendene forbudt
 • Bytte inn og ut som man vil
 • Pause på 5 minutter
 • Rekke for å hilse før og etter kamp
 • Linjedommer fra hvert lag

11´er fotball:

 • Kampvarighet 2 omganger av 40 minutter?
 • Offside
 • Tilbakespill hvor keeper tar ballen i hendene forbudt
 • Bytte inn og ut som man vil?
 • Pause på 10 minutter?
 • Rekke for å hilse før og etter kamp

Spillerutviklingsprogram

HamKam Yngres og HamKam Fotball har et felles spillerutviklingsprogram og en felles utviklingstrapp, dette for å sikre den Grønne tråden i klubbene.
Det jobbes kontinuerlig med å forankre og kvalitetssikre dette.