Velkommen til ”Mitt liv i HamKam Yngres”!

Mitt Liv i HamKam Yngres er først og fremst HamKam Yngres sin sportsplan. I Mitt Liv finner du retningslinjene for hvordan HamKam Yngres og de enkelte lagene skal fungere både sportslig og administrativt. HamKam Fotball og HamKam Yngres er skilt med to forskjellige organisasjonsnumre. Det betyr at HamKam Fotball og HamKam Yngres har separate økonomier, og driftes hver for seg med sine egne styrer og administrasjon. Selv om HamKam Fotball og HamKam Yngres driftes hver for seg, samarbeides det for å få den “grønne tråden” gjennom hele klubben. Gjennom samarbeidet med HamKam Fotball sikter vi mot et felles mål om å utvikle lokale spillere til HamKam Fotball sitt A-lag.

Visjon

HamKam Yngres skal være Innlandets beste utviklingsklubb.

Misjon

Vi skal være best på å utvikle fotballferdigheter hos barn og unge, gjennom et differensiert tilbud som gjør oss til et naturlig valg i vårt nærmiljø og foretrukket valg for spillere på Innlandet som ønsker å satse på fotball.

HamKam Yngres’ verdier

KAMERATER
I HamKam skal vi skape tilhørighet som varer livet gjennom. Som spiller, frivillig, tilskuer, forelder og medlem skal vi være en klubb for livet.

Vi skal anerkjenne og respektere hverandre, og dyrke fellesskap og samhold på tvers av ulikheter.

UTVIKLENDE
Vi skal sette langsiktig utvikling over kortsiktige resultater – som spiller, lag, klubb og organisasjon.

Vi skal sette høye standarder for oss selv, etterstrebe kvalitet i alt vi gjør og være ydmyke nok til å kontinuerlig forbedre oss.

ÅPNE
Vi skal jobbe for å gi et tilbud til alle som ønsker å spille i HamKam, uavhengig av ambisjoner, ferdigheter, økonomi eller andre faktorer.

Vi skal synliggjøre og skape engasjement rundt den daglige aktiviteten på Briskeby.

Vi skal etterleve vår visjon som Innlandets beste utviklingsklubb ved å styrke utviklingsmiljøene over hele Innlandet gjennom klubbsamarbeid og delingskultur.

Strategiplan for Ham Kam Yngres i perioden 2018-2021 

Strategiplanen til HamKam Yngres omhandler hvilke satsningsområder HKY har i perioden 2018-2021. I denne perioden har HamKam Yngres 5 strategipunkter, se punktene nedenfor. Hvert strategipunkt har igjen sin handlingsplan som beskriver hva som skal gjøres, hvem skal gjøre hva og hvordan en skal nå målene. Handlingsplanene er arbeidsdokumenter som er lagret internt. For perioden 2018 til 2021 har HKY bestemt at disse punktene er våre satsningsområder:

1. Barnefotballøftet

Hensikten med barnefotballøftet i strategiperioden 2018-2021 er å legge forholdene enda bedre til rette for barn i aldersgruppen 6-12 år (barnefotballen). Ettersom HamKam Fotball har som mål å ta opp 2 egenproduserte spillere til A-stallen hvert år, er det avgjørende at fotballferdigheter, fotballglede, motivasjon og mestring forankres så tidlig som mulig. For å kunne gjøre dette løftet er kvalitet på arbeidet svært viktig. Kompetente trenere og gode økter er hovednøklene for å nå målene.

I 2018 igangsatte vi HamKams barnefotballakademi som er et breddetiltak for alle gutter og jenter fra 9-12 år. Gjennom hamkamyngres.no kan man melde seg på dette tiltaket. Det brukes kompetente trenere fra HKY og naboklubber. Tiltaket fikk gode tilbakemeldinger i 2018.

2. Rekruttering

I strategiperioden 2018-2021 er det viktig for HKY å arbeide for å øke medlemsmassen.

HamKam Yngres har i dag 330 medlemmer. HKY skal være best på utvikling av fotballferdigheter hos barn og unge i Indre Østland. Det er da svært viktig at det rekrutteres godt slik at vi får store årskull å jobbe med, flere foreldre som kan delta på dugnad, og gode inntekter til klubben som kan brukes på å gi barn og unge det beste tilbudet i Indre Østland Fotballkrets.

3. Økt kvalitet på trenere

Et tredje satsningsområde i strategiperioden 2018-2021 er økt kvalitet på trenere. I Mitt Liv (sportsplanen), som du finner under hamkamyngres.no, er det nedfelt hvilke kompetansekrav som stilles til de enkelte trenere i de ulike årganger og lag. I dette arbeidet er det avgjørende å ha gode rutiner for å legge trenerkabalen foran hver sesong. Det er også viktig å erkjenne at kvalitet som hovedregel koster penger. I strategiperioden vil vi jobbe aktivt med økt kompetanse på trenere.

4. Spillflater/Hall

HamKam Yngres ser at økt aktivitet og økter med god kvalitet gir et behov for flere spillflater. Et satsningsområde i strategiperioden 2018-2021 er derfor å jobbe aktivt for å få flere spillflater. Ettersom det i dag ikke finnes en 11ér innendørs bane i Hamar område vil det ideelle være å få bygd en innendørs 11ér bane. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede mulighetene for dette.

5. Samarbeid med naboklubber

Norsk Toppfotball har gjennom den såkalte 
akademiklassifiseringen utarbeidet et verktøy med klare standarder for utvikling av unge spillere. 
Som OBOS-klubb er HamKam en del av dette. En viktig del av arbeidet er samarbeid med naboklubbene for å legge forholdene best mulig til rette for at unge spillere skal kunne bli en toppspiller. På denne
bakgrunnen 
har vi HamKams Fotballakademi. HamKams Fotballakademi er et tilbud til spillere i samarbeidene klubber om å kunne delta i HamKam Akademiets ulike aktiviteter. Dette arbeidet er nedfelt i en samarbeidsavtale mellom klubbene.

HamKam Yngres sine sportslige målsettinger

– Være Innlandets beste klubb på spillerutvikling

– Bygge opp en vinnerkultur med forankring i klubbens verdier

– Legge forholdene til rette for våre medlemmer slik at vi kan ha flest mulig lengst mulig

– Knytte til oss trenere med stor faglig kompetanse innenfor talentutvikling

– Ha minimum 1 – 2 spillere på aldersbestemte landslag i slutten av strategiperioden (2021)

– Skape en klubbkultur som fremmer samhold og gir et trygt og godt miljø for alle i HamKam Yngres

Organisasjon

Barne- og ungdomsfotballen i HamKam hører under HamKam Yngres (org.nr. 989 040 545). Vi har også et breddetiltak i juniorfotball. Toppfotballen (satsningslag i juniorklassen, senior elite og senior andrelag) hører under HamKam Fotball (org. nr. 942 442 618).

HamKam Yngres har 5 fast ansatte. I tillegg har vi en rekke trenere, spillerutviklere, lagledere som dels er profesjonelle og dels er foreldre som arbeider på dugnad.
Vi er organisert slik:

Medlemskap

Hvem er/kan være medlemmer?

Medlemskap er personlig. Alle spillere må være medlemmer. Vi ønsker at alle trenere og ledere er medlemmer. Vi ønsker dessuten at så mange foreldre/foresatte og andre venner av HamKam Yngres som mulig er medlemmer. Ta kontakt her for å bli medlem.

Priser:

Medlemskap barn: kr 200.
Medlemskap voksne: kr 300.

Aktive medlemmer (barn/ungdom som deltar i trening og kamp) må betale treningsavgift i tillegg til medlemskapet.

Medlemsrettigheter og -forpliktelser.

Medlemmer som er 16 år eller eldre har stemmerett på årsmøtet i HamKam Yngres. Foreldre/foresatte som ikke selv er medlemmer kan ikke stemme på vegne av barn under 16 år på årsmøtet.

Treningsavgift

Pris:

Alle som skal delta i trenings- og kampaktivitet må betale treningsavgift. Treningsavgiften er:
Barnefotball (3er/5er): kr. 2100,-
Barnefotball (7er/9er): kr. 2800,-
Rekruttlag ungdomsfotballen: kr. 4300,-
Øvrige førstelag i ungdomsfotballen: kr. 6300,-
G16 Interkrets: kr. 7300,-
Junior: kr. 4300,-

Trener og en lagleder får kr. 500,- i reduksjon i treningsavgift for eget barn i grupper med inntil 20 spillere. Dersom gruppen er større enn 20 spillere kan antall trenere/lagledere med rett til redusert treningsavgift for eget barn utvides etter samråd med daglig leder i HamKam Yngres.

Dugnad:

Treningsavgiften dekker ikke utgiftene klubben har til utstyr, treningsflater, kamparenaer, dommere osv. Dugnadsarbeid er derfor en del av treningsavgiften. Uten dugnad stopper klubben. Alle foreldre/foresatte/medlemmer plikter å stille opp på de dugnadene de blir pålagt.

Les mer om medlemskontingent, treningsavgift, dugnader i eget punkt i «Mitt Liv».

Hjelp til å betale treningsavgiften?

Ta kontakt med administrasjonen hvis du/dere ikke har råd til å betale treningsavgiften – uansett hva årsaken er. Ta kontakt så snart som mulig etter at dere har fått fakturaen. Vi finner en løsning!

Grasrotandelen

Alle kan øremerke en del av tippeinnsatsen sin hos Norsk Tipping til favorittklubben sin («Grasrotandelen»). De øremerkede midlene utbetales til klubben to ganger i året. Dette er en god og sikker inntektspost for klubbene.

Vi oppfordrer alle medlemmer, foreldre, foresatte, besteforeldre og venner til å registrere HamKam Yngres avdeling (org.nr. 989 040 545) som sin grasrotmottaker. Gjør det med en gang ved å gå inn på norsk-tipping.no.

Ansvarlig redaktør : Anders Toft Engerud
2024
© HamKam Yngres | Drift og utvikling -
Agreed AS