Sportsplan

INNLEDNING

Mitt Liv i HamKam Yngres skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre kontinuitet i det som bestemmes og gjøres, uavhengig av hvem som sitter i styre, administrasjon, er trener eller holder andre verv. Den skal på samme tid være en støttespiller for aktører i klubben, som gjør det enklere å ta på seg ansvarsoppgaver og utføre disse på en god måte. Den er delt i to: sportsplanen skal legge føringer for den sportslige delen, mens klubbhåndboka skal legge føringer for det utenomsportslige – på klubb- og lagsnivå.

KLUBBROLLER

- Sportslig ledelse

Sportslig ledelse i HamKam Yngres har det øverste ansvaret for den sportslige aktiviteten i klubben. Sportslig ledelse er avgjørende for å sikre kvaliteten i aktiviteten på feltet, herunder sikre etablering av struktur og sportslig planverk samt sikre implementering og videreutvikling av planverket.

Følgende personer utgjør sportslig ledelse i HamKam Yngres:

Rolle Navn Arbeidsoppgaver
Sportslig leder Knut Hagen
 • Sportsplan
 • Trenerveileder
 • Påmelding av lag i seriespill
 • Oppstartsansvarlig
 • Soneansvarlig,
 • Fotballskoler
 • Barnefotballprosjektet
Medlem Joakim Bendal
 • Baneplan
 • FFO
 • Overganger
 • FIKS - ansvarlig
 • Dommeransvarlig

 

- FIKS ansvarlig

FIKS-ansvarlig skal sørge for at spillere er registrert og forsikret, samt sikre at alle lag er påmeldt i FIKS. Videre ansvarlig for at alle i klubben er registrert med riktig roller og funksjoner. FIKS ansvarlig skal sørge for at det er tilstrekkelig FIKS-kompetanse i klubben.

Følgende person er FIKS ansvarlig i HamKam Yngres – Joakim Bendal.

 

- Overgangsansvarlig

Alle henvendelser om overganger gjøres av klubbens FIKS ansvarlig Joakim Bendal.

 

LAGSROLLER

- Trener

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre treninger i henhold til Mitt Liv
 • Bringe utstyr til treninger.
 • Ha kontroll på oppmøte. 
 • Ta ut lag til kamper
 • Lede laget/lagene i kamp.
 • Utvikle hver enkelt spiller – gi tilbakemeldinger.

Trenertetthet

 • Anbefalt maks 8 spillere pr. trener på trening.
 • En av trenerne har hovedansvaret for treningsarbeidet.

Utstyr som dekkes av klubben

 • Treningsdress, trøye, shorts og jakke.
 • Følger trenertettheten og gis annethvert år. Jakke hvert tredje år. Eller ved skifte av utstyrsleverandør.

Godtgjørelse

 • Fri inngang på A-kamper på Briskeby
 • Trener inviteres til klubbens tradisjonelle julebord
 • Trener er fritatt fra andre dugnader i HamKam Yngres
 • Trener får 50% på treningsavgift
 • Trener mottar tøy fra HamKam Yngres

 

- Lagleder

Laglederen er lagets administrative leder. Dersom gruppen er delt inn i flere lag, skal laget ha lagleder for hvert serielag. Ansvarsoppgaver:

 • Sørge for at medlemslisten på Rubic er oppdatert, dette gjelder spillere og støtteapparat.  
 • Delegere dugnader i Rubic til lagsdugnader (hverdagskiosk og A-kamp). Egen instruks her: 
 • Ansvaret for at laget er påmeldt i seriespill, i samarbeid med sportslig leder
 • Ansvaret for å melde på laget til cuper, og utpeke en reiseleder for hver cup. 
 • Ansvaret for å legge ut informasjon om kamptidspunkter og motstander i cuper og seriekamper via lagets kommunikasjonskanal
 • Ansvaret for å kontakte motstanders lagleder for å få bekreftet at motstander stiller på kamptidspunktet som er satt opp
 • Ansvaret for å legge ut informasjon på lagets kommunikasjonskanal om praktisk informasjon om cuper, herunder pakkeliste, avreisetidspunkt, transportmiddel, kostnader og betaling, bosted og hjemreisetidspunkt
 • Ansvaret for å gjennomføre minst ett foreldremøte i løpet av sesongen. I ungdomsfotballen settes det første møte opp av lagleder i samarbeid med sportslig leder.
 • Bindeledd mellom klubbens administrasjon og laget, for eksempel med å forankre dugnadsoppsett i gruppa, delegere lagsdugnader og dele relevant informasjon.
 • For lag uten materialforvalter gjelder også instruksen der. 

Laglederansvaret omfatter bl.a ikke:

 • Gjennomføring av treninger og kampledelse
 • Utstyr, laguttak og spilletid

I forbindelse med hjemmekamper:

 • Lagleder for det enkelte lag skal dagen før hjemmekamp kontakter dommer for å bekrefte at dommer stiller som avtalt til kamp. Dersom lagleder ikke får kontakt med dommer, eller dommer gir beskjed om at han ikke kan dømme, skal lagleder umiddelbart ta kontakt med dommeransvarlig for å få på plass en ny dommer til kampen.
  • I barnefotball sørge for at dommerregning sendes til klubbens dommeransvarlig
  • I ungdomssfotballen sender oppsatt dommer regning direkte til klubb i FIKS. 
 • vise garderobe til bortelaget
 • Sjekke draktfarger slik at de ikke er for like.
 • Ta imot dommer og vis oppholdsrom og skiftemulighet.
 • Gi 3 oppvarmingsballer til motstander, hvis de ikke har med egne baller.
 • Tilby kaffe til dommer i pausen (ta fra hverdagskiosken)
 • Godkjenne kamprapport i FIKS i ungdomsfotballen
 • Sørge for at garderober, innbytterbenker og banen er ryddet etter at kampen
 • Ta ansvar og oppfordre alle i og rundt klubben opptrer som godt vertskap både før, under og etter kampen!
 • Sørge for å henvise tilskuere på Briskeby til tribunene.

I forbindelse med bortekamper:

 • Kontakte motstander noen dager før kamp for å bekrefte kampen.
 • Ved lange turer må det opplyses om eventuelle stopp for kjøp av mat, slik at spillere er forberedt på dette.
 • Kamprapport i FIKS signeres av begge lag og dommer digitalt. 
 • Sørge for at vi forlater våre garderober, innbytterbenker og banen er ryddet etter at kampen.
 • Husk at vi oppfører oss som gode ambassadører for klubben og oppfører oss ordentlig!

Godtgjørelse: 

 • Fri inngang på A-kamper på Briskeby
 • Lagleder inviteres til klubbens tradisjonelle julebord
 • Lagleder er fritatt fra andre dugnader i HamKam Yngres
 • Lagleder får 50% på treningsavgift
 • Lagleder mottar tøy fra HamKam Yngres

 

- Materialforvalter

Materialforvalterens hovedoppgave er å sørge for at treneren har det utstyret han trenger for å gjennomføre gode treninger. I tillegg skal materialforvalteren sørge for at spillere, trenere og lagledere har riktig utstyr. Konkret innebærer oppgavene:

 • At treneren har nok antall baller. Det skal være minst en ball per spiller.
 • At treneren til enhver tid har medisinkoffert med nødvendig innhold
 • At ballene har tilstrekkelig med luft. Materialforvalteren må derfor møte opp på trening en gang innimellom og pumpe baller
 • At treneren har tilstrekkelig med kinahatter for å merke opp baner
 • At treneren har nok vester til å kunne dele gruppen inn i 2 lag og 4 lag.
 • At spillere har hjemmedrakter og bortedrakter Informere spillere om at det er hvite Puma fotballsokker og grønn Puma shorts som er riktig kamputstyr
 • Etter endt sesong samle inn alle drakter og levere dette inn til klubbens administrasjonskoordinator
 • I forkant av sesongen innhente størrelse fra spillerne og sende en oversikt til klubbens administrasjonskoordinator

 

DIFFERENSIERING

Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den enkelte spiller. I HamKam Yngres har alle som ønsker å spille ett tilbud, både de som ønsker å trene mye og ikke fullt så mye. For å legge best mulig til rette for hver enkelt kan hospitering og differensiering være gode og nødvendige grep.

Differensiering bør derfor gjennomføres på treninger. Der kan/skal treneren forsøke å gruppere spillerne etter jevnbyrdige ferdigheter.

Differensiering (nivådeling) på trening

 • Kan differensiere på ferdighetsøvelser.
 • Kan differensiere også i spill med og mot.
 • Ikke differensiering hele tiden. Man skal øve både med de som er sterkere, svakere og like sterke.

 

NFF skriver følgende om differensiering:

Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut i fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la noen drive skuddtrening mens andre arbeider med teknikk/pasning.

 

Differensiering handler først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget. La oss understreke at faste løsninger på differensiering, dvs. at du i store deler av treningsåret har de samme gruppene, ikke er differensiering, men seleksjon. Dette skal ikke forekomme!

HOSPITERING

Med hospitering menes at en spiller flyttes opp på ett høyere nivå slik at spilleren får større sportslige utfordringer og muligheten til å utvikle seg som fotballspiller. Spilleren kan også hospitere opp i enkelte kamper. Spilleren skal fortsatt ha sin hovedbase i laget. Eventuelt hvem som skal hospitere opp avgjøres av trener og sportslig leder. Grunnen til dette er at HamKam Yngres har bestemt at den enkelte spiller har prioritet foran laget. Før hospitering forekommer skal trener og sportslig leder avklare hospiteringen med spiller og foresatt.

Hospitering eksternt skal alltid foregå på klubbnivå. Dersom trenere/ledere får forespørsler om spillere fra andre klubber skal dette tas i sportslig ledelse. Før eksterne spillere trenerer med HamKam sine lag, skal det klareres med eksisterende klubb.

Vurderingskriterier som legges til grunn:

 • Fotballferdigheter
 • Holdninger
 • Treningsvilje
 • Læringsvilje
 • Evnen til selvrefleksjon
 • Vinnermentalitet
 • Innsats
 • Prioriteringer
 • ”Hele mennesket”, herunder sosiale ferdigheter og utvikling på skole
 • Tanken om 30% av fotballhverdagen hvor spiller er sjef, 40% på samme nivå, 30% med bedre spillere skal stå sentralt i vurderingen
 • Spillerens modenhet

OPPFLYTTING

Med oppflytting menes at spiller flyttes fast opp på ett høyere lag slik at spilleren får større sportslige utfordringer. Eventuelt hvem som skal flyttes opp avgjøres av sportslig utvalg, i samarbeid med trenerne.  Grunnen til dette er at HamKam Yngres har bestemt at den enkelte spiller har prioritet foran laget. Før oppflytting skal spillerutvikleren/trener til laget avklare oppflyttingen med spiller og foresatt

Vurderingskriterier som legges til grunn:

 • Fotballferdigheter
 • Holdninger
 • Treningsvilje
 • Læringsvilje
 • Evnen til selvrefleksjon
 • Vinnermentalitet
 • Innsats
 • Prioriteringer
 • ”Hele mennesket”, herunder sosiale ferdigheter og utvikling på skole
 • Hospitering vurderes før oppflytting
 • Spillerens modenhet

ALDERSKLASSER

De påfølgende fanene får trenerne info om hva som gjelder for de ulike årsklassene.

Vi benytter Tiim.no til mye av det faglige, og kommer til å linke mye til denne siden under her. Her vil du finne både faglig innhold og tips til treninger. 

- 6 og 7 ÅR

Spillmodell og treningsfilosofi: https://tiim.no/artikkel/spillmodellen-og-treningsfilosofi-6-7-ar

Organisering for laget

Frivillig verv. Trenerstrategi

Laget skal ha minimum følgende roller:

 • Hovedtrener
 • Hjelpetrener
 • Lagleder

Roller man kan/bør ha:

 • Materialforvalter
 • Foreldrekontakt
 • Dugnadsansvarlig
 • Kampvert

 

Lagspåmelding

FIKS-ansvarlig er ansvarlig for selve lagspåmeldingen i FIKS.

Sportslig ledelse har ansvar for å gjennomføre ett lagleder/trenermøte i forkant av sesongen for å kartlegge hvor mange lag man melder på, hvilket nivå og hvilken spillform. På dette møtet gir man også relevant informasjon i forkant av sesongen.

Differensiering

I dette alderssegmentet differensierer vi ikke annet enn i veiledningen vår som trener.

Hospitering

For dette alderssegmentet praktiserer vi ikke hospitering.

 

Kamper

Spilleregler:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer-barnefotball-6-12ar

Utstyrskrav

 • Fotballsko, HamKam Fotball Yngres shorts (grønn) og strømper (hvite).
 • Drakter får man låne fra klubb
 • Drikkeflaske med vann

Lagdisponering

 • Jevnbyrdighet det sentrale poenget. Vi skal prøve å få til jevnbyrdige kamper.
 • Laget tilpasses motstanden. Dersom vi leder klart skal de sterkeste spillerne hvile. Dersom vi ligger klart under kan de svakeste hvile.
 • Alle skal spille tilnærmet like mye gjennom sesongen.

Seriespill

 • Laget skal delta i ordinært seriespill i sin aldersklasse.
 • Alle som deltar på trening skal få mulighet til delta i seriespill.
 • Som hovedregel spiller alle en seriekamp hver uke.
 • Meld på nok lag. For å få nok spilletid anbefales det ikke mer enn tre innbyttere pr. lag pr. kamp.

Turneringer

 • Laget skal være med på minimum 2 turneringer.
 • Skal være med i Briskebyturneringen.
 • HamKam Fotball Yngres betaler påmeldingsavgift for inntil 2 turneringer hvert år i tillegg til Briskebyturneringen

 

Trening

 

Antall treninger

 • En trening i uka
 • Hver trening 1 time.
 • En frivillig trening pr. uke om vinteren.

Øktstruktur (60 min)

 • Oppvarming 15 min (Ballkontroll)
 • Deløvelse 15 min (med og mot)
 • Spill 30 min (smålagspill 2v2, 3v3)

Utstyrskrav

 • Fotballsko og leggskinn. Drikkeflaske med vann.

Andre idretter?

 • Allsidighet er bra!
 • Alle skal oppfordres til å drive med flere idretter og ha interesser utenfor fotballen.
 • At man prioriterer andre idretter enn fotball om vinteren påvirker ikke spilletid i fotballsesongen.

 

- 8 og 9 ÅR

Spillmodell og treningsfilosofi: https://tiim.no/artikkel/spillmodellen-og-treningsfilosofi-8-9-ar

Organisering for laget

Frivillig verv. Trenerstrategi

Laget skal ha minimum følgende roller:

 • Hovedtrener
 • Hjelpetrener
 • Lagleder

Roller man kan/bør ha:

 • Materialforvalter
 • Foreldrekontakt
 • Dugnadsansvarlig
 • Kampvert

 

Lagspåmelding

FIKS-ansvarlig er ansvarlig for selve lagspåmeldingen i FIKS.

Sportslig ledelse har ansvar for å gjennomføre ett lagleder/trenermøte i forkant av sesongen for å kartlegge hvor mange lag man melder på, hvilket nivå og hvilken spillform. På dette møtet gir man også relevant informasjon i forkant av sesongen.

Differensiering

Differensiering er tillatt. Les retningslinjer i eget kapittel.

Hospitering

For dette aldersegmentet praktiserer vi ikke hospitering i utgangspunktet, men spesielle tilfeller kan oppstå. Dette avklares i sportslig utvalg i så fall.

 

Kamper

Spilleregler:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer-barnefotball-6-12ar

 

Utstyrskrav

 • Fotballsko, HamKam Fotball Yngres shorts (grønn) og strømper (hvite).
 • Drikkeflaske med vann

Lagdisponering

 • Jevnbyrdighet det sentrale poenget. Vi skal prøve å få til jevnbyrdige kamper.
 • Laget tilpasses motstanden. Dersom vi leder klart skal de sterkeste spillerne hvile. Dersom vi ligger klart under kan de svakeste hvile.
 • Alle skal spille tilnærmet like mye gjennom sesongen.

Seriespill

 • Laget skal delta i ordinært seriespill i sin aldersklasse.
 • Alle som deltar på trening skal få mulighet til delta i seriespill.
 • Som hovedregel spiller alle en seriekamp hver uke.
 • Meld på nok lag. For å få nok spilletid anbefales det ikke mer enn tre innbyttere pr. lag pr. kamp.

Ekstratilbud til de mest ivrige?

 • Se eget punkt lenger ned i sportsplanen for ekstratilbud. 

Turneringer

 • Laget skal være med på minimum 2 turneringer.
 • Skal være med i Briskebyturneringen.
 • HamKam Fotball Yngres betaler påmeldingsavgift for inntil 2 turneringer hvert år i tillegg til Briskebyturneringen

 

Trening

Antall treninger

 • En – to treninger i uka
 • Hver trening 75 time.
 • En frivillig trening pr. uke om vinteren.

Øktstruktur (75 min)

 • Oppvarming 15 min (Ballkontroll)
 • Deløvelser 20 min (med og mot)
 • Spill 40 min (smålagspill 3v3-5v5)

Utstyrskrav

 • Fotballsko og leggskinn. Drikkeflaske med vann.

 

Andre idretter?

 • Allsidighet er bra!
 • Alle skal oppfordres til å drive med flere idretter og ha interesser utenfor fotballen.
 • At man prioriterer andre idretter enn fotball om vinteren påvirker ikke spilletid i fotballsesongen.

 

- 10 og 11 ÅR

Spillmodell og treningsfilosofi: https://tiim.no/artikkel/spillmodellen-og-treningsfilosofi-10-12-ar

Organisering for laget

Frivillig verv. Trenerstrategi

Laget skal ha minimum følgende roller:

 • Hovedtrener
 • Hjelpetrener
 • Lagleder

Roller man kan/bør ha:

 • Materialforvalter
 • Foreldrekontakt
 • Dugnadsansvarlig
 • Kampvert

 

Lagspåmelding

FIKS-ansvarlig er ansvarlig for selve lagspåmeldingen i FIKS.

Sportslig ledelse har ansvar for å gjennomføre ett lagleder/trenermøte i forkant av sesongen for å kartlegge hvor mange lag man melder på, hvilket nivå og hvilken spillform. På dette møtet gir man også relevant informasjon i forkant av sesongen.

Differensiering

Differensiering er tillatt. Les retningslinjer i eget kapittel.

Hospitering

Hospitering er tillatt. Les eget kapittel om hospitering.

 

Kamper

Spilleregler:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer-barnefotball-6-12ar

Utstyrskrav

 • Fotballsko, HamKam Fotball Yngres shorts (grønn) og strømper (hvite).
 • Drikkeflaske med vann

Lagdisponering

 • Jevnbyrdighet det sentrale poenget. Vi skal prøve å få til jevnbyrdige kamper.
 • Laget tilpasses motstanden. Dersom vi leder klart skal de sterkeste spillerne hvile. Dersom vi ligger klart under kan de svakeste hvile.
 • Alle skal spille tilnærmet like mye gjennom sesongen.

Seriespill

 • Laget skal delta i ordinært seriespill i sin aldersklasse.
 • Alle som deltar på trening skal få mulighet til delta i seriespill.
 • Som hovedregel spiller alle en seriekamp hver uke.
 • Meld på nok lag. For å få nok spilletid anbefales det ikke mer enn tre innbyttere pr. lag pr. kamp.

Ekstratilbud til de mest ivrige?

 • Hvert årskull kan melde på ett lag i en høyere årsklasse.
 • Spill i høyere aldersklasse forutsetter stort nok antall spillere som behersker nivået.
 • Spill med lag i høyere aldersklasse skal ikke gå på bekostning av ordinært seriespill – det skal være et ekstratilbud i tillegg til ordinært seriespill (Unntak dersom laget har for få spillere for flere lag).
 • Utvelgelse baseres på ferdigheter, innsats, treningsoppmøte og holdninger. Spill i høyere aldersklasse forbeholdes de som kan føle mestring på dette nivået.
 • Beslutning om spill i høyere årsklasse gjøres i samråd med sportslig ledelse  i klubben.

Turneringer

 • Laget skal være med på minimum 2 turneringer.
 • Skal være med i Briskebyturneringen.
 • HamKam Fotball Yngres betaler påmeldingsavgift for inntil 2 turneringer hvert år i tillegg til Briskebyturneringen

 

Trening

Antall treninger

 • to-tre treninger i uka
 • Hver trening 60-90 min

Øktstruktur (90 min)

 • Oppvarming 15 min (Ballkontroll)
 • Deløvelse 30 min (med og mot)
 • Spill 45 min (3v3-7v7)

Utstyrskrav

 • Fotballsko og leggskinn. Drikkeflaske med vann.

Andre idretter?

 • Allsidighet er bra!
 • Alle skal oppfordres til å drive med flere idretter og ha interesser utenfor fotballen.
 • At man prioriterer andre idretter enn fotball om vinteren påvirker ikke spilletid i fotballsesongen.

 

- 12 ÅR

Spillmodell og treningsfilosofi: https://tiim.no/artikkel/spillmodellen-og-treningsfilosofi-10-12-ar

Organisering for laget

Frivillig verv. Trenerstrategi

Laget skal ha minimum følgende roller:

 • Hovedtrener
 • Hjelpetrener
 • Lagleder

Roller man kan/bør ha:

 • Materialforvalter
 • Foreldrekontakt
 • Dugnadsansvarlig
 • Kampvert

 

Lagspåmelding

FIKS-ansvarlig er ansvarlig for selve lagspåmeldingen i FIKS.

Sportslig ledelse har ansvar for å gjennomføre ett lagleder/trenermøte i forkant av sesongen for å kartlegge hvor mange lag man melder på, hvilket nivå og hvilken spillform. På dette møtet gir man også relevant informasjon i forkant av sesongen.

Differensiering

Differensiering er anbefalt. Les retningslinjer i eget kapittel.

Hospitering

Hospitering er anbefalt. Les eget kapittel om hospitering.

 

Kamper

Spilleregler:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer-barnefotball-6-12ar

 

Utstyrskrav

 • Fotballsko, HamKam Fotball Yngres shorts (grønn) og strømper (hvite).
 • Drikkeflaske med vann

Lagdisponering

 • Jevnbyrdighet det sentrale poenget. Vi skal prøve å få til jevnbyrdige kamper.
 • Laget tilpasses motstanden. Dersom vi leder klart skal de sterkeste spillerne hvile. Dersom vi ligger klart under kan de svakeste hvile.
 • Alle skal spille tilnærmet like mye gjennom sesongen.

Seriespill

 • Laget skal delta i ordinært seriespill i sin aldersklasse.
 • Alle som deltar på trening skal få mulighet til delta i seriespill.
 • Som hovedregel spiller alle en seriekamp hver uke.
 • Meld på nok lag. Ikke mer enn tre innbyttere pr. lag pr. kamp.

Ekstratilbud til de mest ivrige?

 • Hvert årskull kan melde på ett lag i en høyere årsklasse.
 • Spill i høyere aldersklasse forutsetter stort nok antall spillere som behersker nivået.
 • Spill med lag i høyere aldersklasse skal ikke gå på bekostning av ordinært seriespill – det skal være et ekstratilbud i tillegg til ordinært seriespill (Unntak dersom laget har for få spillere for flere lag).
 • Utvelgelse baseres på ferdigheter, innsats, treningsoppmøte og holdninger. Spill i høyere aldersklasse forbeholdes de som kan føle mestring på dette nivået.
 • Beslutning om spill i høyere årsklasse gjøres i samråd med sportslig ledelse  i klubben.

Turneringer

 • Laget skal være med på minimum 2 turneringer.
 • Skal være med i Briskebyturneringen.
 • HamKam Fotball Yngres betaler påmeldingsavgift for inntil 2 turneringer hvert år i tillegg til Briskebyturneringen

 

Trening

Antall treninger

 • to-tre treninger i uka
 • Hver trening 60-90 min

Øktstruktur (90 min)

 • Oppvarming 15 min (Ballkontroll)
 • Deløvelse 30 min (med og mot)
 • Spill 45 min (3v3-9v9)

Utstyrskrav

 • Fotballsko og leggskinn. Drikkeflaske med vann.

Andre idretter?

 • Allsidighet er bra!
 • Alle skal oppfordres til å drive med flere idretter og ha interesser utenfor fotballen.
 • At man prioriterer andre idretter enn fotball om vinteren påvirker ikke spilletid i fotballsesongen.

 

- 13 og 14 ÅR

Spillmodell og treningsfilosofi: https://tiim.no/artikkel/landslagsskolens-spillmodell

Organisering for laget

Frivillig verv. Trenerstrategi

Laget skal ha minimum følgende roller:

 • Hovedtrener
 • Hjelpetrener
 • Lagleder

Roller man kan/bør ha:

 • Materialforvalter
 • Foreldrekontakt
 • Dugnadsansvarlig
 • Kampvert

 

Lagspåmelding

FIKS-ansvarlig er ansvarlig for selve lagspåmeldingen i FIKS.

Sportslig ledelse har ansvar for å gjennomføre ett lagleder/trenermøte i forkant av sesongen for å kartlegge hvor mange lag man melder på, hvilket nivå og hvilken spillform. På dette møtet gir man også relevant informasjon i forkant av sesongen.

Differensiering

Differensiering er anbefalt. Les retningslinjer i eget kapittel.

Hospitering

Hospitering er anbefalt. Les eget kapittel om hospitering.

 

Kamper

Spilleregler:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer—ungdomsfotball-13-16-ar/

 

Utstyrskrav

 • Fotballsko, HamKam Fotball Yngres shorts (helgrønn) og strømper (hvite).
 • Drikkeflaske med vann

Lagdisponering

 • Jevnbyrdighet det sentrale poenget. Vi skal prøve å få til jevnbyrdige kamper.
 • Laget tilpasses motstanden. Dersom vi leder klart skal de sterkeste spillerne hvile. Dersom vi ligger klart under kan de svakeste hvile.
 • Alle skal spille tilnærmet like mye gjennom sesongen.

Seriespill

 • Laget skal delta i ordinært seriespill i sin aldersklasse.
 • Alle som deltar på trening skal få mulighet til delta i seriespill.
 • Som hovedregel spiller alle en seriekamp hver uke.

Ekstratilbud til de mest ivrige?

 • Hvert årskull kan melde på ett lag i en høyere årsklasse.
 • Spill i høyere aldersklasse forutsetter stort nok antall spillere som behersker nivået.
 • Spill med lag i høyere aldersklasse skal ikke gå på bekostning av ordinært seriespill – det skal være et ekstratilbud i tillegg til ordinært seriespill (Unntak dersom laget har for få spillere for flere lag).
 • Utvelgelse baseres på ferdigheter, innsats, treningsoppmøte og holdninger. Spill i høyere aldersklasse forbeholdes de som kan føle mestring på dette nivået.
 • Beslutning om spill i høyere årsklasse gjøres i samråd med sportslig ledelse  i klubben.

Turneringer

 • Laget skal være med på minimum 2 turneringer.
 • Skal være med i Briskebyturneringen.
 • HamKam Fotball Yngres betaler påmeldingsavgift for inntil 2 turneringer hvert år i tillegg til Briskebyturneringen

 

Trening

Antall treninger

 • tre-fire treninger i uka
 • Hver trening 60-90 min

Øktstruktur (90 min)

 • Oppvarming 15 min (Ballkontroll)
 • Deløvelse 30 min (med og mot)
 • Spill 45 min (3v3-11v11)

Utstyrskrav

 • Fotballsko og leggskinn. Drikkeflaske med vann.

 

Andre idretter?

 • Allsidighet er bra!
 • Alle skal oppfordres til å drive med flere idretter og ha interesser utenfor fotballen.
 • At man prioriterer andre idretter enn fotball om vinteren påvirker ikke spilletid i fotballsesongen.

 

- 15-16 ÅR

Spillmodell og treningsfilosofi: https://tiim.no/artikkel/landslagsskolens-spillmodell

Organisering for laget

Frivillig verv. Trenerstrategi

Laget skal ha minimum følgende roller:

 • Hovedtrener
 • Hjelpetrener
 • Lagleder

Roller man kan/bør ha:

 • Materialforvalter
 • Foreldrekontakt
 • Dugnadsansvarlig
 • Kampvert

 

Lagspåmelding

FIKS-ansvarlig er ansvarlig for selve lagspåmeldingen i FIKS.

Sportslig ledelse har ansvar for å gjennomføre ett lagleder/trenermøte i forkant av sesongen for å kartlegge hvor mange lag man melder på, hvilket nivå og hvilken spillform. På dette møtet gir man også relevant informasjon i forkant av sesongen.

Differensiering

Differensiering er anbefalt. Les retningslinjer i eget kapittel.

Hospitering

Hospitering er anbefalt. Les eget kapittel om hospitering.

 

Kamper

Spilleregler:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer—ungdomsfotball-13-16-ar/

 

Utstyrskrav

 • Fotballsko, HamKam Fotball Yngres shorts (helgrønn) og strømper (hvite).
 • Drikkeflaske med vann

Lagdisponering

 • Jevnbyrdighet det sentrale poenget. Vi skal prøve å få til jevnbyrdige kamper.
 • Laget tilpasses motstanden. Dersom vi leder klart skal de sterkeste spillerne hvile. Dersom vi ligger klart under kan de svakeste hvile.
 • Alle skal spille tilnærmet like mye gjennom sesongen.

Seriespill

 • Laget skal delta i ordinært seriespill i sin aldersklasse.
 • Alle som deltar på trening skal få mulighet til delta i seriespill.
 • Som hovedregel spiller alle en seriekamp hver uke.
 • Meld på nok lag. Ikke mer enn tre innbyttere pr. lag pr. kamp.

Ekstratilbud til de mest ivrige?

 • Hvert årskull kan melde på ett lag i en høyere årsklasse.
 • Spill i høyere aldersklasse forutsetter stort nok antall spillere som behersker nivået.
 • Spill med lag i høyere aldersklasse skal ikke gå på bekostning av ordinært seriespill – det skal være et ekstratilbud i tillegg til ordinært seriespill (Unntak dersom laget har for få spillere for flere lag).
 • Utvelgelse baseres på ferdigheter, innsats, treningsoppmøte og holdninger. Spill i høyere aldersklasse forbeholdes de som kan føle mestring på dette nivået.
 • Beslutning om spill i høyere årsklasse gjøres i samråd med sportslig ledelse  i klubben.

Turneringer

 • Laget deltar på Danacup
 • Laget kan delta på ytterligere turneringer etter eget ønske.

 

Trening

Antall treninger

 • 2-4 treninger i uka
 • Hver trening 60-90 min

Øktstruktur (90 min)

 • Oppvarming 15 min (Ballkontroll)
 • Deløvelse 30 min (med og mot)
 • Spill 45 min (3v3-11v11)

Utstyrskrav

 • Fotballsko og leggskinn. Drikkeflaske med vann.

 

Andre idretter?

 • Allsidighet er bra!
 • Alle skal oppfordres til å drive med flere idretter og ha interesser utenfor fotballen.
 • At man prioriterer andre idretter enn fotball om vinteren påvirker ikke spilletid i fotballsesongen.

 

- 17 og 19 ÅR

Spillmodell og treningsfilosofi: https://tiim.no/artikkel/landslagsskolens-spillmodell

Organisering for laget

Frivillig verv. Trenerstrategi

Laget skal ha minimum følgende roller:

 • Hovedtrener
 • Hjelpetrener
 • Lagleder

Roller man kan/bør ha:

 • Materialforvalter
 • Foreldrekontakt
 • Dugnadsansvarlig
 • Kampvert

 

Lagspåmelding

FIKS-ansvarlig er ansvarlig for selve lagspåmeldingen i FIKS.

Sportslig ledelse har ansvar for å gjennomføre ett lagleder/trenermøte i forkant av sesongen for å kartlegge hvor mange lag man melder på, hvilket nivå og hvilken spillform. På dette møtet gir man også relevant informasjon i forkant av sesongen.

Differensiering

Differensiering er anbefalt. Les retningslinjer i eget kapittel.

Hospitering

Hospitering er anbefalt. Les eget kapittel om hospitering.

Utstyrskrav

 • Fotballsko, HamKam Fotball Yngres shorts (grønn) og strømper (hvite).
 • Drikkeflaske med vann

Lagdisponering

 • Jevnbyrdighet det sentrale poenget. Vi skal prøve å få til jevnbyrdige kamper.
 • Laget tilpasses motstanden. Dersom vi leder klart skal de sterkeste spillerne hvile. Dersom vi ligger klart under kan de svakeste hvile.
 • Alle skal spille tilnærmet like mye gjennom sesongen.

Seriespill

 • Laget skal delta i ordinært seriespill i sin aldersklasse.
 • Alle som deltar på trening skal få mulighet til delta i seriespill.
 • Som hovedregel spiller alle en seriekamp hver uke.
 • Meld på nok lag. Ikke mer enn tre innbyttere pr. lag pr. kamp.

Ekstratilbud til de mest ivrige?

 • Hvert årskull kan melde på ett lag i en høyere årsklasse.
 • Spill i høyere aldersklasse forutsetter stort nok antall spillere som behersker nivået.
 • Spill med lag i høyere aldersklasse skal ikke gå på bekostning av ordinært seriespill – det skal være et ekstratilbud i tillegg til ordinært seriespill (Unntak dersom laget har for få spillere for flere lag).
 • Utvelgelse baseres på ferdigheter, innsats, treningsoppmøte og holdninger. Spill i høyere aldersklasse forbeholdes de som kan føle mestring på dette nivået.
 • Beslutning om spill i høyere årsklasse gjøres i samråd med sportslig ledelse  i klubben.

Turneringer:

 • Laget deltar på Danacup
 • Laget kan delta på ytterligere turneringer etter eget ønske.

 

Trening

Antall treninger

 • 2-4 treninger i uka
 • Hver trening 60-90 min

Øktstruktur (90 min)

 • Oppvarming 15 min (Ballkontroll)
 • Deløvelse 30 min (med og mot)
 • Spill 45 min (3v3-11v11)

Utstyrskrav

 • Fotballsko og leggskinn. Drikkeflaske med vann.

Andre idretter?

 • Allsidighet er bra!
 • Alle skal oppfordres til å drive med flere idretter og ha interesser utenfor fotballen.
 • At man prioriterer andre idretter enn fotball om vinteren påvirker ikke spilletid i fotballsesongen.

 

KOMPETANSE FOR TRENERE OG LEDERE

HamKam Yngres ønsker å legge til rette for at alle trenere i HamKam Yngres får nødvendig og ønskelig trenerutdanning.

Barnefotball (6-12 år)

 • HamKam Yngres skal ha minimum en trener pr. lag som har gjennomført delkurs 1 i grasrottrenerutdanningen

Ungdomsfotball (13-19 år)

 • HamKam Yngres skal ha minimum en trener pr. lag som har gjennomført minimum delkurs 1 og 3 i grasrottrenerutdanningen

Klubben plikter også å legge til rette for at trenerne får tilbud om nødvendig kursing. Sportslig leder i HamKam Yngres kan tilby kursing og gjennomføring av kurs i egen klubb. Ta kontakt med sportslig leder for info. 

 

Trenerforum

Klubben arrangerer interne trenerforum, og har muligheten til å delta på eksterne trenerforum i regi HamKam Akademiet. 

Vi gjennomfører to trenerforum i året, dette gjøres følgende: 

 • Mars
 • August

Ta kontakt med sportslig leder ved spørsmål. 

 

DOMMERE

HamKam Yngres sin administrasjon setter opp dommere til kampene i barnefotballen 6-12 år.  NFF Indre Østland setter opp dommere til kampene i ungdomsfotballen 13-19 år.

Angående oppsett av dommere i barnefotballen, kontakt Joakim Bendal.

 

Dommerutvikling

Vi ønsker å skape en god arena for dommere i HamKam Yngres.

 • Vi har som ambisjon om å ha mange nok aktive klubbdommere til å ta unna behov for dømming i egen klubb.
 • Vi ønsker å utdanne godt skolerte dommere for å kunne ta unna mye av dømmingen på klubbens egne turneringer.

For å kunne klare dette må vi skape et dommermiljø i HamKam Yngres. Dette gjøres på følgende vis:

 • Rekruttering:
  I forkant av seriestart hvert år skal dommeransvarlig sette opp klubbdommerkurs for alle nye spillere i ungdomsavdelingen. Dette er et obligatorisk kurs for alle spillere i HKY. De av spillerne som ønsker å prøve seg som dommer settes opp på kamper i barnefotballen og får tilbud om videre dommerutdanning dersom ønskelig. Dette i samarbeid med dommeransvarlig.

 • Oppfølging: Dommeransvarlig følger opp klubbdommerne i HKY ved veiledning i kamper og møteplasser.

 • Kurs og møteplasser: I mars hvert år arrangerer vi klubbdommerkurs for spillerne i ungdomsavdelingen. Dommerkurs utover dette gjøres av NFF Indre Østland. Kontakt dommeransvarlig for informasjon. 

 

 • Utstyr:

Klubbdommere får følgende utstyr: Dommerfløyte

Rekruttdommere får følgende utstyr: Rekruttdommere får utstyr på Freske Fraspark til en verdi av 1000 Kr. Kontakt dommeransvarlig for rekvisisjon.

 • Ansvar og oppfølging:

Dommeransvarlig har ansvar for gjennomføring og oppfølging av dommerutviklingen i HamKam Yngres

 

ANLEGG OG BANEPLAN

Klubben har 3 anlegg de benytter gjennom en sesong.

Briskeby Stadion er hovedarena og baneplan administreres av HamKam Yngres.

Hamjernhallen er en liten kunstgresshall på 40 x 20 som administreres av HamKam Yngres.

Børstad kunstgressbane administreres av Hamar Idrettslag, og benyttes etter behov av HamKam Yngres.

Ankerskogen kan benyttes i perioden juni – september

 

Klubben benytter Rubic som baneplan, og på denne appen / hjemmesiden ser du gjeldene banefordeling for de ulike lagene.

 

Alle henvendelser om baneplan og booking av baner gjøres til Joakim Bendal

 

Cupbestemmelser

I barnefotballen dekker HamKam Yngres inntil 2 påmeldingsavgifter på turneringer.

Briskebyturneringen er klubbens største turnering og gjennomføres i juni, og alle lag i HamKam skal delta på denne turneringen. Turneringen har en sosial profil som gjør at alle spillerne skal spille tilnærmet like mye, og topping skal ikke forekomme.

Dana Cup gjennomføres i juli måned. Alle ungdomslag i HamKam Yngres deltar på denne turneringen. Klubben benytter denne turneringen til å skape bedre lag- og klubbtilhørighet. Dana Cup har en sosial profil, og alle spillerne skal spille tilnærmet like mye. Topping kan kun forekomme fra en eventuell semifinale.

HamKam Talentcup gjennomføres om høsten. Lagene i HamKam Yngres kan differensiere spilletid for å komme lengst mulig, men bør etterstrebe inkludering av hele troppen. Ekstern hospitering er tillatt, men bør unngås dersom man er mange nok. Maks to spillere er tillatt å hospitere.

Reisebestemmelser: 

6-8 år 9-10 år 11 - 12 år fra 13 år
Kun lokalt. Lokalt menes med ca. 1 times reisevei i Norge.  Delta i regionale turneringer. NFF har definert regionalt til å være bokommune, nabokommune eller inntil 2 timers reise  èn vei, i Norge.  Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne turneringer i Norge og norden.  Ingen restriksjoner. 

 

HOLDNINGER

Holdninger

 • Spillere:
  • Klubbens mål er å skape lyst for alle til å spille fotball. Dette må skapes av alle i gruppa.
  • Gjøre medspillerne sine gode. Oppmuntre medspillere! Aldri kjefte.
  • Hver enkelt har ansvar for å møte presis til trening.
  • Fravær skal meldes til trener i god tid før treningen.
  • Ikke banne.
  • Ikke kjefte på trener/lagleder.
  • Respekter dommeren og hans/hennes avgjørelser 100 %. Aldri kjefte!
  • Respekter motstanderne. Ikke kjefte.
  • Representere HamKam Yngres på positivt på alle måter.
   • På banen.
   • Utenfor banen.
  • Møte presis til trening og kamp. Alt utstyr skal være med.
 • Foreldre:
  • Representere og omtale HamKam Fotball Yngres på en positiv måte.
  • Sørge for at spilleren møter presis til trening og kamp og med alt utstyr.
  • Følg foreldrevettreglene!
 • Trenere/lagledere:
  • Målet skal være å skape lyst til å spille fotball.
  • Oppmuntre til ballek i fritiden.
  • Representere gode holdninger overfor barn, foreldre, foresatte, dommere, andre ledere, motstandere og andre i fotballfamilien.
  • Skape gode holdninger hos spillere og foreldre/foresatte
  • Rose gode prestasjoner og positiv opptreden, ikke irettesette.
  • Ha fokus på å representere klubben på en positiv måte til enhver tid.
Ansvarlig redaktør : Anders Toft Engerud
2024
© HamKam Yngres | Drift og utvikling -
Agreed AS