Barnefotball

HamKam Yngres følger NFFs retningslinjer for barnefotball.

Det sentrale poenget i NFFs retningslinjer i barnefotballen er at alle skal føle mestring og utvikling. Vi skal beholde flest mulig lengst mulig.

Barnefotballens verdigrunnlag: Trygghet + Mestring = Trivsel

NFFs barnefotballbrosjyre finner du her.

Organisert barnefotball (seriekamper) omfatter barn fra 6 til 12 år. Vi tilbyr fotballtrening fra og med året før den organiserte fotballen begynner (fra 5 år). Barnefotballen er inndelt slik:

 • Minijenter og minigutter: 6 til og med 10 år.
 • Lillegutter og lillejenter: 11 og 12 år.

Den grønne tråden i HamKam.

Det skal gå en grønn tråd gjennom alt vi arbeider med i HamKam-systemet – fra 6-åringene i HamKam Yngres til HamKam Fotballs A-lag. Vi skal alle jobbe på samme måte både i bredde og topp og på alle alderstrinn. Målet vårt er todelt:

 • Utvikle gode ferdigheter som gir grunnlag for mestring og glede og et langt liv i fotballen.
 • Legge til rette for at de som ønsker det og har de rette fysiske, tekniske, taktiske og mentale ferdighetene kan utvikles til toppspillere på seniornivå.

Det overordnede målet i barnefotballen er utvikling. Det betyr at vi skal legge til skikkelig til rette for at alle spillere i HamKam Fotball Yngres fra dag 1 skal jobbe med å tilegne seg best mulig individuelle ferdigheter og å bruke ferdighetene til å bli gode – sammen. Utvikling skal prioriteres fremfor resultater i enkeltkamper og turneringer. Dette betyr at vi jobber etter følgende hovedprinsipper i barnefotballen:

 • All trening skjer med ball.
 • Vi skal fra første dag i klubben jobbe kontinuerlig med å utvikle gode individuelle basisferdigheter, dvs. føring, vendinger, mottak/medtak, pasninger og skudd. Fokus på korrekt utførelse fra start av.
 • Vi skal innarbeide en ballbesittende fotball basert på disse gode, individuelle ferdighetene. Spill settes alltid i gang ved at keeper triller ballen til forsvaret. Angrep på mål oppnås ved å holde ballen i laget.
 • Klubben skal ha en trenerutvikler som har til oppgave å sette klubbens filosofi ut i livet ved å instruere og følge opp trenerne i barnefotballen.
 • Barnefotballen skal være klubbstyrt, ikke foreldrestyrt. Det betyr at klubben bestemmer hvordan vi skal trene for å oppnå ønskede ferdigheter/egenskaper. Alle trenere skal forholde seg til klubbens retningslinjer og trenerutviklerens instruksjoner/veiledning.
 • Vi tilrettelegger for at alle spillere skal utvikle seg uansett alderstrinn, ferdighets- og ambisjonsnivå. Alle spillere skal ha fullgodt tilbud med treninger og kamper. Alle som ønsker det skal dessuten få tilbud om frivillige treninger og frivillige ekstratilbud. Spillere som er langt fremme i fotballmessig utvikling skal i tillegg få tilbud hospitering på høyere alderstrinn.
 • Vi benytter oss av differensiering etter ferdigheter og holdninger på treninger for å gi alle mulighet til utvikling. Vi skal ta godt vare på alle. Samtidig skal det være lov å være god.
 • Vi skal ha godt utdannede trenere.

 

Trenerutvikleren.

Barnefotballen skal til enhver tid ha en trenerutvikler som skal sørge for at alle trenere jobber på samme måte og etter den sportslige filosofien som er bestemt av HamKam Yngres.

Kvalifikasjoner:

 • Barne- og ungdomsfotballkurset eller høyere.
 • Spiller- og/eller trenererfaring på høyt seniornivå.
 • Interesse for spillerutvikling.

Ansvarsområder:

 • Implementere den grønne tråden i HamKam i barnefotballen.
 • Veilede trenere/ledere i barnefotballen slik at spillerutviklingen skjer på vår måte.
 • Være bindeledd mellom trenere for de enkelte lagene og sportslig ledelse og omvendt.
 • Være bindeledd mellom barne- og ungdomsfotballen.

Arbeidsoppgaver:

 • Være ute på treningsfeltet minst tre ettermiddager i uka og følge lagene i barnefotballen i treningsarbeidet. Tiden fordeles tilnærmet likt mellom de ulike årskullene, men kan differensieres etter behov.
 • Rettlede trenerne på feltet ved å vise hvilke øvelser som skal benyttes og instruere hvordan treningsøktene skal legges opp.
 • Gi tilbakemeldinger til trenerne på hva som er bra og hva som kan forbedres i treningsarbeidet.
 • Være til stede når et nytt kull har sin første trening og forklare hvordan vi jobber i HamKam Fotball Yngres og vise en typisk treningsøkt.
 • Avholde møte med trenerne for nye kull og instruere dem om den grønne tråden, utviklingstankegangen vår og hvilke øvelser som skal benyttes. Bistå på treningene ved behov.
 • Delta på alle trenerforum i barnefotballen sammen med sportslig ledelse og forklare den grønne tråden, utviklingstankegangen vår og hvilke øvelser som skal benyttes.
 • Delta i trenerforum for ungdomsfotballen for å utveksle erfaringer og sørger for helhetlig tankegang gjennom hele HamKam Fotball Yngres.
 • Følge opp hver enkelt trener og holde seg oppdatert på kvalifikasjonene (gjennomførte kurs mv.) til hver enkelt trener til enhver tid.
 • Sammen med sportslig ledelse påse at alle trenere oppfyller kvalifikasjonene som trener for sitt nivå ved å tilby barne- og ungdomsfotballkurset.
 • Delta i det sportslige apparatet og jobbe med trener- og spillerutvikling etter instruks fra daglig leder.