KLUBBROLLER I HAMKAM YNGRES

 

Styret

 • Klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 • Minimum en leder, nestleder, ett styremedlem og ett varamedlem.
 • Styret skal legge til rette for best mulig rammer rundt aktiviteten på alle plan, herunder

          o Behandle og vedta

               - Etablering av nytt planverk og endringer i eksisterende.

               - Årsmøtepapirer.

               - Organisasjonskart og endringer i arbeidsinstrukser.

               - Store og varige økonomiske forpliktelser.

               - Ansettelser og oppsigelser.

               - Saker av uvanlig eller stor betydning.

           o Påse at

               - Planverk, økonomistyring, klubbens organisering og andre styrevedtak etterleves.

                - De orientert om klubbens økonomiske stilling.

                - Det er faste rutiner i ansettelsesprosessene.

                - Det finnes digitalt arkiv for styret og daglig leder.

                - En mer utfyllende instruks ligger i klubbhåndboka på nett.

Valgkomite

 • Ansvar for å rekruttere kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
 • Sikre at kandidatene har gitt sitt samtykke før årsmøtet.
 • Valgkomitéen skal bestå av en leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Kontrollkomité

 • Påse at klubbens midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser.
 • Påse at klubbens midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om.
 • Påse at årsregnskap og delårsrapporter gir rettvisende bilde av klubbens drift.
 • Kontrollkomitéen skal bestå av to medlemmer og ett varamedlem.

Sportslig utvalg

 • Ansvar for å utvikle klubbens sportsplan og retningslinjer for det sportslige arbeidet, og påse at dette settes ut i praksis av klubbens ansatte på sport.
 • Består av en representant fra styret, utviklingsansvarlig, trener- og spillerutvikler, ansvarlig for barnefotball og ansvarlig for ungdomsfotball.
 • Ledes av styrets representant. Rapporterer til, og er underordnet, styret.

Arrangementskomité

 • Ansvar for klubbens turneringer i samarbeid med arrangementsansvarlig.
 • Medlemmer har hvert sitt område de følger opp i samarbeid med arrangementsansvarlig, og er ansvarlig for området under turneringshelgen.
 • Sørge for systematisering og utvikling av turneringsdriften, herunder skriftliggjøring av rutiner og instrukser.
 • Ledes av styrets representant. Rapporterer til, og er underordnet, styret

 

KLUBBENS ANSATTE

Daglig leder

 • Overordnet ansvarlig for klubbens drift i samarbeid med styret.
 • Sørge for god økonomistyring, at styret er løpende informert om klubbens økonomiske situasjon og at klubbens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter.
 • Delta på styremøter og forberede saker som skal behandles i samråd med styreleder.
 • Ansvarlig for klubbens markedsarbeid.
 • Sørge for at de rutiner og arbeidsoppgaver som følger av styreinstruksen gjennomføres.
 • Rapporterer til styret.

Administrasjonskoordinator

 • Ansvarlig for fakturering og oppfølging av utestående fordringer.
 • Ansvarlig for klubbens tekniske systemer, herunder medlemssystem, nettside mv.
 • Medansvarlig for klubbens kioskdrift, herunder sette opp dugnadsplan for kioskvakter før sesongen og følge opp denne i sesong.
 • Ansvarlig for gjennomføring av ulike klubbtiltak, som Krafttak Mot Kreft og prøvedag.
 • Styre bruk av klubblokaler og utleie av drakter.
 • Bidra under klubbens arrangement.
 • Bistå ansatte og klubbens medlemmer i forefallende arbeid ved behov.
 • Bistå daglig leder i arbeidet med politiattester.
 • Rapporterer til daglig leder.

Arrangementsansvarlig

 • Ansvarlig for klubbens turneringer, herunder Briskebyturneringen og HamKam Talentcup.
 • Overordnet ansvarlig for klubbens FFO.
 • Er klubbens FIKS-ansvarlig.
 • Er klubbens Fair Play-ansvarlig.
 • Er klubbens dommeransvarlig.
 • Banefordeling.
 • Bistå det sportslige arbeidet på ulike måter gjennom året, herunder oppstartsdag, valgfagsøkter o.l.
 • Rapporterer til daglig leder.

Sportslig leder

 • Overordnet ansvarlig for klubbens sportslige aktivitet.
 • Implementering og utvikling av klubbens sportsplan.
 • Ansvarlig for trenerkabalen på klubbens lag.
 • Trenerveileder for klubbens trenere.
 • Rekrutteringsansvarlig; overordnet ansvarlig for oppstart av nye kull.
 • Ansvarlig for inntektsbringende tiltak, herunder valgfag, elitefotballskolen og barnefotballprosjektet.
 • Ansvarlig for sone.
 • Ansvarlig for seriepåmelding av lag.
 • Rapporterer til daglig leder.

 

KVALITETSKLUBBROLLER

Rekrutteringsansvarlig

 • Kjenne sportsplanen og særlig planens punkter om de yngste spillerne
 • Være ansvarlig for rekrutteringstiltakene
 • Enten selv eller ved å utpeke andre kompetente trenere gjennomføre treningene frem til permanent trenerapparat er på plass
 • Innkalle til foreldremøter for nystartede lag, og lede disse.
 • Ha ansvar for klubbens rekrutteringsplan
 • Kommunisere med foreldrene etter at laget er etablert for å evaluere prosessen og forbedre

Kvalitetsklubbansvarlig

Klubbens ansvarlige er daglig leder, som har følgende oppgaver:

 • Være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til Kvalitetsklubb.
 • Følge opp de standarder som er satt i Kvalitetsklubb med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt.
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding i etterkant av sertifisering.

Dommeransvarlig

 • Ansvarlig for å rekruttere dommere til klubben, herunder gjennomføre rekruttdommerkurs.
 • Ansvarlig for å følge opp dommerne i klubben, herunder påse at de har en naturlig plass i klubbmiljøet på linje med spillerne.

FIKS-ansvarlig

FIKS-ansvarlig er klubbens administrative utviklingsansvarlig, og har følgende
oppgaver:

 • Sørge for at spillere er registrert og forsikret, samt sikre at alle lag er påmeldt i FIKS.
 • Ansvarlig for at alle i klubben er registrert med riktig roller og funksjoner.
 • Sørge for at det er tilstrekkelig FIKS-kompetanse i klubben.

Fair Play-ansvarlig

 • Implementere klubbens strategi ut i praksis (sportsplan, klubbhåndbok mm)
 • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb
 • Kommunikasjon med krets og forbund
 • Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter)

Politiattestansvarlig

Daglig leder er politiattestansvarlig, og har følgende oppgaver:

 • Ha oversikt over alle personer med verv som krever politiattest.
 • Fylle ut skjema for bekreftelse på formål og sende dette til personer med disse
  vervene, sammen med en beskrivelse av søknadsprosessen.

Politiattestansvarlig skal lage et system for registrering og oppfølging av ordningen.

Trenerveileder

 • Ansvarlig for at sportsplan legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Gjennomføre minst to trenerforum i løpet av året.
 • Veiledning av klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål.

 

 

 

Ansvarlig redaktør : Anders Toft Engerud
2024
© HamKam Yngres | Drift og utvikling -
Agreed AS